Súčasnosť

Katedra materiálového inžinierstva (KMI) má v súčasnosti dve oddelenia:

 • oddelenie štruktúrnych analýz materiálov;
 • oddelenie skúšania a vlastností materiálov.

Po reštrukturalizácii na katedre pôsobí desať  pedagogických pracovníkov, z toho sú piati profesori (prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD.; prof. Ing. Peter Palček, PhD.; prof. Ing. Radomila Konečná, PhD.; prof. Ing. Eva Tillová, PhD. a prof. RNDr. Tatiana Liptakova,PhD.) a piati odborní asistenti (Ing. Alan Vaško PhD.; Ing. Juraj Belan, PhD.; Ing. Lenka Markovičová, PhD.; RNDr. Viera Zatkalíková, PhD. a Ing. Lenka Kuchariková, PhD.).

Prof. Ing. Petr Skočovský, DrSc. v súčasnosti pôsobí na katedre ako emeritný profesor. Ďalej má katedra štyroch výskumných pracovníkov (Doc. Branislav Hadzima, PhD.; Ing. František Nový, PhD.; Ing. Mária Chalupová a Ing. Milan Uhríčik, PhD.), dvoch technických pracovníkov a 7 denných doktorandov.

Katedra vychováva študentov v študijnom odbore 2381 Strojárstvo a poskytuje vedomosti o materiáloch a medzných stavoch materiálov na troch fakultách Žilinskej univerzity.

V roku 2004 Katedra materiálového inžinierstva bola ocenená cenou ministra školstva SR za vedu a techniku v oblasti štúdia degradačných a koróznych mechanizmov.

V oblasti výskumu sa na katedre riešia výskumné úlohy finančne podporované z domácich aj medzinárodných zdrojov (Európsky fond regionálneho rozvoja, KEGA, VEGA, APVV a bilaterálne projekty) a úlohy na objednávku spoločenskej praxe. Výsledky vedecko – výskumnej práce sú pravidelne prezentované na domácich aj zahraničných konferenciách, v knižných a časopiseckých publikáciách.

Katedra má rozsiahlu spoluprácu s okolitými podnikmi (Matador Púchov; SCP Ružomberok; Martinmetal; Považské strojárne, a.s.; SPP a.s., Bratislava; Tatramat a.s., Poprad; Tatravagónka a.s., Poprad; Žilinská teplarenská a.s., Žilina; Kinex a.s., Bytča; PSL a.s., Považská Bystrica; Ina, a.s., Kysucké Nové Mesto; OMNIA KLF, Kysucké Nové Mesto; TLAKON a.s., Žilina; Vienna International a.s., Martin; Znalecká spoločnosť Experta s.r.o., Žilina atď.).

Pracovníci katedry udržiavajú pracovné a osobné kontakty s vedeckými pracoviskami, vysokými školami a univerzitami po celom svete:

 • Czech Republic: Charles University in Prague, Czech Technical University in Prague, Institute of Chemical Technology Prague, Brno University of Technology, VŠB Technical University of Ostrava, The Academy of Sciences of the Czech Republic;
 • Poland: Cracow University of Technology, Czestochowska University of Technology, University of Technology in Zielona Gora;
 • Hungary: Budapest University of Technology and Economics;
 • Austria: Vienna University of Technology;
 • Italy: University of Bologna, University of Parma, University of Milano;
 • Germany: Clausthal University of Technology, Dresden University of Applied Sciences, Institute of Materials Research GKSS Geesthacht;
 • Australia: ARC Centre of Excellence for Design in Light Metals, DME, Monash University, Clayton, Vic.

KMI pravidelne organizuje odborné podujatia ako sú:

 • DAS – Danubia Adria Symposium;
 • Konštrukčné materiály;
 • Letná škola únavy materiálov;
 • SEMDOK – medzinárodný seminár doktorandov;
 • Degradácia konštrukčných materiálov;
 • Metalurgické sympózium;
 • Stretnutie materiálových katedier;
 • Medzinárodné Colloquium 5-tich krajín – Slovensko, Česká republika, Nemecko, Maďarsko a Poľsko.

Katedra založila a od roku 1994 úspešne rediguje vydávanie vedeckého časopisu s celoštátnou pôsobnosťou s názvom Materiálové inžinierstvo – Materials Engineering, ktorého šéfredaktorom je prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD.