Laboratórium plastov

Zodpovedný pracovník: Ing. Lenka Markovičová, PhD.

Laboratórium plastov je vybavené prístrojmi na meranie vlastností plastov, hodnotenie ich štruktúry, ako aj na zisťovanie zmien vlastností, vyvolaných vonkajšími vplyvmi. Laboratórium zabezpečuje:

 1. hodnotenie degradácie plastov a koróznych zmien plastov;
 2. zisťovanie fyzikálnych  a chemických vlastností plastov;
 3. identifikáciu materiálov pomocou pyrolytickej skúšky a skúšky v plameni;
 4. hodnotenie chemickej odolnosti plastov na základe ich odolnosti voči rôznym rozpúšťadlám pri laboratórnej alebo zvýšenej teplote;
 5. hodnotenie teploty mäknutia plastov prístrojom Vicat;
 6. stanovenie mechanických vlastností plastov prístrojom Dynstat (skúška ohybom a rázová skúška);
 7. hodnotenie štruktúry plastov pomocou svetelného mikroskopu;
 8. hodnotenie čistoty materiálov pomocou teploty topenia (prístrojom Bõetius).
 9. stanovenie hustoty plastov, prímesí a nečistôt analytickými metódami;
 10. kondiciovanie vzoriek a sledovanie vplyvu tepelného starnutia na mechanické vlastnosti plastov;
 11. meranie viskozity kvapalných vzoriek;
 12. stanovenie teploty tuhnutia plastov.

Laboratórium plastov