Doktorandské štúdium

Študijný program: Technické materiály (PhD.)

  • Strojárske technológie a materiály sú základnou súčasťou výroby strojov a strojových zariadení pracujúcich vo všetkých odvetviach hospodárstva vyspelých krajín sveta. Pre v súčasnosti požadovanú vysokú spoľahlivosť funkcie a kvalitu súčiastky, stroja, nástroja, zariadenia, spotrebného predmetu a pod., je veľmi dôležitý výber materiálu, jeho metalurgická príprava a technológia spracovania na výrobky s finálnym geometrickým tvarom, rozmermi, a vlastnosťami. Pre vyspelé ekonomiky je preto nevyhnutné mať  k dispozícii odborníkov ktorí poznajú súvislosti medzi zložením, štruktúrou a vlastnosťami konštrukčných materiálov.
  • Absolvent študijného programu technické materiály ovláda metódy vývoja a hodnotenia kovových aj nekovových materiálov používaných v strojárstve (napr. nanomateriály, materiály pre vysoké teploty, pre dlhodobé zaťaženie v radiačnom alebo koróznom prostredí, pre vysokorýchlostné obrábanie, ultraľahké materiály, a pod.), pozná súvislosti medzi ich zložením, štruktúrou a vlastnosťami; má znalosti o nových materiáloch, technológiách ich výroby a spracovania a metódach hodnotenia i ovplyvňovania úžitkových vlastností; prehlbuje a rozširuje teoretické poznatky z technologických disciplín z oblasti metalurgie, progresívnych technológií beztrieskového a trieskového spracovania kovov, automatizácie technologických procesov a možnosti ich aplikácií v strojárskych podnikoch, so zohľadnením kvalitatívnych, technicko-ekonomických a ekologických aspektov.
  • Absolventi doktorandského štúdia majú uplatnenie vo výskumno-vývojových oddeleniach výrobných podnikov a firiem v oblasti výroby technických materiálov, ich technologického spracovania na polotovary a výrobky, ako aj v oblasti kontroly ich kvality, nákupu a predaja, servisu a údržby; môžu pôsobiť v špičkových manažérskych funkciách, v riadení výrobných oddelení so sofistikovanou výrobnou technológiou, ústavoch Slovenskej akadémie vied, na technických univerzitách a technických vysokých školách. Môžu sa uplatniť  aj v poradenských firmách a organizáciách, kde sa vyžaduje technické vzdelanie vyššieho stupňa.
  • Požiadavky na uchádzačov o štúdium a spôsob výberu: Požaduje sa ukončené inžinierske štúdium v študijnom odbore Technické materiály, Biomedicínske inžinierstvo, Strojárska technológia, Časti a mechanizmy strojov  a Aplikovaná mechanika. Prijímacia skúška prebieha formou rozpravy zameranej na overenie predpokladov pre doktorandské štúdium (znalosť širšieho vedného základu, jazykové predpoklady, schopnosť riešiť vedecké problémy ap.).

Viac informácií nájdeš TU

Pravdepodobnosť získania zamestnania po štúdiu je vysoká

Počas štúdia máte možnosť   vycestovať  na študijný pobyt do zahraničia. Možnosti štúdia v zahraničí si môžete pozrieť  TUtu.

Študijný poradca:

Meno a priezvisko:                 RNDr.Viera Zatkalíková, PhD.

Číslo miestnosti:                     BB 216

E-mail:                                      viera.zatkalikova@fstroj.uniza.sk

Telefón:                                    041/513 2610