Vypísané nové témy dizertačných prác

Školiteľ::  prof. Ing. František Nový, PhD./ denná forma štúdia:

Vodíkové krehnutie zvarových spojov vysokopevných konštrukčných ocelí.

izertačná práca sa zameriava na štúdium zmien úžitkových vlastností vyvolaných pôsobením vodíka na zvarové spoje vysokopevných konštrukčných ocelí. Mechanické správanie sa zvarových spojov študovaných ocelí bude hodnotené pomocou ťahových skúšok, ohybových skúšok a skúšok rázom v ohybe. Na účel popisu mechanizmov vplyvu vodíka na korózne vlastnosti materiálov budú využité elektrochemické metódy (EIS, PD) v simulovaných koróznych prostrediach. Za účelom štruktúrnej analýzy budú využité postupy rastrovacej elektrónovej mikroskopie (REM).

Školiteľ:: doc. Ing. Lenka Kuchariková, PhD./ denná forma štúdia:

Štúdium vplyvu Fe intermetalických fáz v sekundárnych zlievarenských zliatinách Al-Si-Mg na šírenie sa trhliny

Dizertačná práca bude zameraná na hodnotenie vplyvu Fe intermetalických fáz v sekundárnych (recyklovaných) zlievarenských zliatinách typu AlSi7Mg0,3, na šírenie sa trhliny s využitím skúšok pre trojbodový ohyb. Zliatiny budú v rôznych stavoch ako napríklad: bez a s tepelným spracovaním; bez a s prísadou Mn a pod. Dôraz bude kladený na hodnotenie: – vplyvu vyššieho množstva Fe (cca. do 1,2 hm.%) na tvorbu Fe fáz z hľadiska ich morfológie, množstva a rozloženia; – vplyvu morfológie, rozloženia a množstva Fe fáz na šírenie sa trhliny; – vplyvu zmeny morfológie eutektického kremíka spôsobeného vyšším obsahom Fe ako aj tepelným spracovaním na šírenie sa trhliny.

Školiteľ:: prof. Ing. Eva Tillová, PhD./ denná forma štúdia:

Vplyv liacich defektov na únavovú odolnosť sekundárnych Al-zliatin

Dizertačná práca bude zameraná na štúdium vplyvu liacich defektov na únavovú odolnosť sekundárnych Al-zliatin na báze Al-Si-Mg (AlSi7Mg0,3 alebo AlSi7Mg0,6) s vyšším obsahom železa. Hodnotená bude únavová odolnosť (ohyb za rotácie) – stanovenie Wöhlerovej krivky. Sledovaná bude zmena mechanických vlastností, štruktúrnych faktorov (DAS faktor, morfológia eutektického kremíka, tvar a veľkosť intermetalických fáz na báze Fe) a tepelné spracovanie; kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie štruktúry s využitím optickej a REM mikroskopie. Definovaná bude korelácia medzi veľkosťou, množstvom pórov a únavovou odolnosťou.

Školiteľ:: prof. Ing. Eva Tillová, PhD./ denná forma štúdia:

Vplyv Mn na mechanické, únavové a korózne vlastnosti sekundárnych Al-zliatin

Dizertačná práca bude zameraná na štúdium vplyvu Mn na mechanické vlastnosti, únavovú odolnosť a koróznu odolnosť sekundárnych Alzliatin na báze Al-Si-Mg (AlSi7Mg0,3 alebo AlSi7Mg0,6) s vyšším obsahom železa (nad 0,6 %). Sledovaná bude zmena mechanických vlastností, štruktúrnych faktorov (DAS faktor, morfológia eutektického kremíka, tvar a veľkosť intermetalických fáz na báze Fe, tepelné spracovanie); kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie štruktúry s využitím optickej a REM mikroskopie; únavová odolnosť (ohyb za rotácie) – stanovenie Wöhlerovej krivky a korózna odolnosť (AUDI test, elektrochemické a potenciodynamické korózne skúšky).

Školiteľ:: prof. Ing. Peter Palček, PhD./ denná – externá forma štúdia:

Vplyv vodíka na vlastnosti austenitických a feritických nehrdzavejúcich ocelí

Nehrdzavejúce ocele sa využívajú v širokom spektre aplikácií, ale hlavne v oblasti energetiky, dopravy a medicíny. Z toho dôvodu je nutné hlbšie štúdium vplyvu vodíka na ich mechanické, magnetické a korózne vlastnosti. Téma bude riešená v spolupráci s firmou Hydac Electronic, s.r.o. Tvrdošín