Vypísané témy bakalárskych prác na nový akademický rok

TÉMY BAKALÁRSKYCH PRÁC NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/23

DOSTUPNÉ ANOTÁCIE Témy BP 2022/2023 KMI

V ŠTUDIJNOM PROGRAME: STROJÁRSKE TECHNOLÓGIE (DENNÁ FORMA ŠTÚDIA)
Názov témy Vedúci bakalárskej práce Meno zapísaného študenta
Vplyv legujúcich prvkov na fázové diagramy pri tepelnom spracovaní ocelí Ing. Juraj Belan, PhD.
Prehľad existujúcich únavových kritérií pre určovanie životnosti pri jednoosovom a viacosovom zaťažovaní Ing. Milan Uhríčik, PhD. Patrik Marikovec
Využitie farebného leptania pri štruktúrnej analýze grafitických liatin Ing. Alan Vaško, PhD.
Ovplyvňovanie hmotnosti automobilov v závislosti od použitých materiálov doc. Ing. Kuchariková Lenka, PhD.

 

Islam Niyazov
Porovnanie účinkov chemických leptadiel na kvalitu výslednej mikroštruktúry polymérov Ing. Markovičová Lenka, PhD. Anastázia Husáková
Vplyv plazmovej nitridácie na odolnosť Cr-Ni nehrdzavejúcej ocele proti bodovej korózii RNDr.Viera Zatkalíková, PhD.
Vplyv povlakovania na rezistenciu voči únave konštrukčných ocelí Ing. Martin Vicen, PhD. Matúš Murín

2ZSS21

Vplyv nekonvenčných úprav povrchu na korózne charakteristiky horčíkových zliatin Ing. Daniel Kajánek, PhD. Ľuboš Halimovič