Vypísané témy bakalárskych prác na nový akademický rok

TÉMY BAKALÁRSKYCH PRÁC NA AKADEMICKÝ ROK 2023/2024

V ŠTUDIJNOM PROGRAME: STROJÁRSKE TECHNOLÓGIE (DENNÁ FORMA ŠTÚDIA)
Názov témy Vedúci bakalárskej práce Meno zapísaného študenta
Vplyv legujúcich prvkov na fázové diagramy pri tepelnom spracovaní ocelí Doc. Ing. Juraj Belan, PhD.
Prehľad existujúcich únavových kritérií pre určovanie životnosti pri jednoosovom a viacosovom zaťažovaní Ing. Milan Uhríčik, PhD.
Využitie farebného leptania pri štruktúrnej analýze grafitických liatin Ing. Alan Vaško, PhD.
Ovplyvňovanie hmotnosti automobilov v závislosti od použitých materiálov doc. Ing. Kuchariková Lenka, PhD.

 

Porovnanie účinkov chemických leptadiel na kvalitu výslednej mikroštruktúry polymérov Ing. Markovičová Lenka, PhD.
Vplyv plazmovej nitridácie na odolnosť Cr-Ni nehrdzavejúcej ocele proti bodovej korózii RNDr.Viera Zatkalíková, PhD.
Vplyv povlakovania na rezistenciu voči únave konštrukčných ocelí Ing. Martin Vicen, PhD.
Vplyv nekonvenčných úprav povrchu na korózne charakteristiky horčíkových zliatin Ing. Daniel Kajánek, PhD.