Veda a Výskum

Výskumné a vzdelávacie aktivity katedry sú zamerané najmä na:

  • nové smery v oblasti materiálového inžinierstva s cieľom využívať  hraničné vlastnosti materiálov vo všetkých oblastiach ich aplikácie;
  • nové metódy hodnotenia odolnosti materiálov voči mechanickému, fyzikálnemu a chemickému namáhaniu (gigacyklová únava, elektrochemická korózia, degradácia plastov a pod.);
  • zvyšovanie úžitkových vlastností konštrukčných materiálov určených pre aplikácie v automobilovom priemysle (napr. zliatiny na báze hliníka a horčíka);
  • štúdium predikcie životnosti tepelne exploatovaných súčiastok (superzliatiny niklu);
  • hodnotenie vlastností materiálov pre biomedicínske použitie na báze austenitických nehrdzavejúcich ocelí a na báze zliatin titánu, zamerané hlavne na koróznu a únavovú odolnosť v prostredí fyziologického roztoku;
  • štúdium únavovej odolnosti nanomateriálov na báze Cu, CuSn, MgAl a analýza mechanizmov porušovania pri vysokocyklovej a gigacyklovej únave;
  • štúdium koróznej odolnosti nanomateriálov na báze Cu, CuSn, MgAl a analýza mechanizmov korózneho porušovania metódami impedančnej spektrometrie a riadkovacej elektrónovej mikroskopie;
  • rozvoj a vzdelávanie v oblasti spracovania a likvidovania odpadov (v spolupráci s Katedrou energetickej techniky);
  • výskum reologických vlastností plastov v závislosti od ich degradácie mechanickým a chemickým namáhaním;
  • rozvoj moderných metód a postupov na hodnotenie štruktúry, subštruktúry a úžitkových vlastností materiálov (vysokofrekvenčná únava, impedančná spektrometria, reolometria, analýza vnútorného tlmenia, selektívna a farebná metalografia, fraktografia, elektrónová mikroskopia, spektrometria a pod.).