Veda a Výskum

Výskumné a vzdelávacie aktivity katedry sú zamerané najmä na:

  • nové smery v oblasti materiálového inžinierstva s cieľom využívať  hraničné vlastnosti materiálov vo všetkých oblastiach ich aplikácie;
  • nové metódy hodnotenia odolnosti materiálov voči mechanickému, fyzikálnemu a chemickému namáhaniu (gigacyklová únava, elektrochemická korózia, degradácia plastov a pod.);
  • zvyšovanie úžitkových vlastností konštrukčných materiálov určených pre aplikácie v automobilovom priemysle (napr. zliatiny na báze hliníka a horčíka);
  • štúdium predikcie životnosti tepelne exploatovaných súčiastok (superzliatiny niklu);
  • hodnotenie vlastností materiálov pre biomedicínske použitie na báze austenitických nehrdzavejúcich ocelí a na báze zliatin titánu, zamerané hlavne na koróznu a únavovú odolnosť v prostredí fyziologického roztoku;
  • štúdium únavovej odolnosti nanomateriálov na báze Cu, CuSn, MgAl a analýza mechanizmov porušovania pri vysokocyklovej a gigacyklovej únave;
  • štúdium koróznej odolnosti nanomateriálov na báze Cu, CuSn, MgAl a analýza mechanizmov korózneho porušovania metódami impedančnej spektrometrie a riadkovacej elektrónovej mikroskopie;
  • rozvoj a vzdelávanie v oblasti spracovania a likvidovania odpadov (v spolupráci s Katedrou energetickej techniky);
  • výskum reologických vlastností plastov v závislosti od ich degradácie mechanickým a chemickým namáhaním;
  • rozvoj moderných metód a postupov na hodnotenie štruktúry, subštruktúry a úžitkových vlastností materiálov (vysokofrekvenčná únava, impedančná spektrometria, reolometria, analýza vnútorného tlmenia, selektívna a farebná metalografia, fraktografia, elektrónová mikroskopia, spektrometria a pod.).

Katedra materiálového inžinierstva rieši nasledovné projekty:

APVV-14-0096 – Aplikácia experimentálneho a numerického prístupu pri výskume vlastností zváraných spojov vysokopevných ocelí.

VEGA 1/0533/15 Vplyv železa na vybrané úžitkové vlastnosti sekundárnych hliníkových zliatin na odliatky pre automobilový priemysel.

VEGA 1/0123/15 Ultravysokocyklová únava zvarov s nanoštruktúrnymi vrstvami

VEGA 1/0685/15 Štruktúra, mechanické a únavové vlastnosti zliatiny Ti6Al4V vyrobenej metódami priameho laserového spekania kovových práškov perspektívne aplikovateľné v automobilovom priemysle

VEGA 1/0683/15 Štúdium vplyvu frekvencie cyklického zaťažovania s rôznou amplitúdou na zmenu morfológie lomu, mechanizmov plastickej deformácie a vnútorného tlmenia zliatin ľahkých kovov

Ukončené riešené projekty na Katedre materiálového inžinierstva:

Európsky projekt ITMS 26110230117 – Podpora kvality vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti technického výskumu a vývoja v priestore modernej vedomostnej spoločnosti.

Európsky projekt ITMS 26110230052 – Zvýšenie konkurencieschopnosti technických študijných programov reflektujúc aktuálne potreby podnikateľskej praxe.

Európsky projekt ITMS 26220220154 – Kompetenčné centrum pre priemyselný výskum v oblasti ľahkých kovov a kompozitov.

KEGA 044ŽU-4/2014 Inovácia laboratória mechanických skúšok pre implementáciu aktuálnych požiadaviek praxe a výskumu do praktickej časti výučbového procesu.

VEGA 1/0720/14 Štúdium korózie zváraných konštrukcií vysokopevných ocelí

VEGA 1/0831/13 Vplyv progresívnych technológií výroby a povrchových úprav na únavovú odolnosť hliníkových a horčíkových zliatin.

VEGA 1/0797/12 Vplyv cyklického a teplotného zaťažovania na zmenu vnútorného tlmenia a mikroštruktúry zliatin ľahkých kovov

VEGA 1/0196/12 Interakcia štruktúrnych parametrov ovplyvňujúcich prevádzkové vlastnosti  výrobkov z Al-Si zliatin pre automobilový priemysel

VEGA 1/0743/12 Gigacyklové únavové vlastnosti nanoštruktúrnych materiálov

VEGA 1/0196/12 Interakcia štruktúrnych parametrov ovplyvňujúcich prevádzkové vlastnosti  výrobkov z Al-Si zliatin pre automobilový priemysel

VEGA 1/0100/11 Korózne charakteristiky ultrajemnozrnných zliatin ľahkých kovov

VEGA 1/0841/11 Štúdium úžitkových vlastností sekundárnych hliníkových zliatin na odliatky pre automobilový priemysel

VEGA 1/0460/11 Únavové vlastnosti Ni superzliatin

VEGA 1/0841/11 Štúdium úžitkových vlastností sekundárnych hliníkových zliatin na odliatky pre automobilový priemysel.

VEGA 1/0066/11 Štúdium vplyvu stavu povrchu na koróznu odolnosť nehrdzavejúcich austenitických  oceí triedy AISI 316 progresívnymi metódami

KEGA 220-009ŽU-4/2010 Zvyšovanie kreativity študentov pri výučbe predmetu Konštrukčné materiály – spracovanie multimediálnych prezentácii a skrípt.

VEGA 1/0193/10 Výskum vplyvu vybraných faktorov na gigacyklovú únavu materiálov

VEGA 1/0242/10 Vplyv mikroštruktúry a defektov na únavové vlastnosti liatych Al-SI zliatin

VEGA 1/0262/10 Hodnotenie vybraných úžitkových vlastností hliníkových zliatin.

VEGA 1/0249/09 Zmena priebehu vnútorného tlmenia a mikromechanizmov porušovania konštrukčných materiálov v závislosti od ich štruktúry a subštruktúry

VEGA 1/0208/08 Optimalizácia vlastností vytvrditeľných Al- zliatin na odliatky pre automobilový priemysel vyrábaných zo sekundárneho hliníka.

VEGA 1/0203/08 Štúdium úžitkových vlastností materiálov po viacnásobnej plastickej deformácii

VEGA 1/0603/08 Výskum tribokoróznych vlastností kovových rúrok v oblasti spojov

KEGA 3/6078/08 Tvorba laboratória a učebných textov pre výučbu predmetu “Vlastnosti a použitie materiálov”

KEGA 3/6110/08 Praktická metalografia

VEGA 1/4096/07 Korózna a únavová odolnosť biomateriálov.

KEGA 3/5200/07 Hypertextova učebnica, Plasty – technické materiály

KEGA 3/5196/07 Atlas štruktúr ocelí, liatin a zliatin neželezných kovov – digitálna metalografická príručka

KEGA 3/4142/06 Tvorba laboratória a učebných textov pre výuku predmetu “Kontrola kvality materiálov”

KEGA 3/4057/06 Elektronický interaktívny výkladový slovník materiálového inžinierstva

KEGA 3/3081/05 Tvorba virtuálneho laboratória svetelnej metalografie

KEGA 3/3058/05 Metalografické hodnotenie zvarových spojov ocelí a grafitických liatin

KEGA 3/3055/05 Degradácia kovových materiálov koróziou