Zoznam obhájených Bc. prác

2022/2023

Meno študenta

Vedúci BP Oponent BP

Názov práce

Matúš Murín Ing. Martin Vicen, PhD.   Analýza tribologických vlastnosti tenkých PVD povlakov deponovaných na konštrukčnej oceli
Islam Niyazov Ing. Lucia Pastierovičová   Ovplyvňovanie hmotnosti automobilov v závislosti od použitých materiálov
Anastázia Husáková Ing. Lenka  Markovičová, PhD.   Porovnanie účinkov chemických leptadiel na kvalitu výslednej mikroštruktúry polymérov
Patrik Maríkovec Ing. Milan Uhríčik, PhD.   Prehľad existujúcich únavových kritérií pre určovanie životnosti pri jednoosovom a viacosovom zaťažovaní
Ľuboš Halimovič Ing. Daniel Kajánek, PhD.   Vplyv nekonvenčných úprav povrchu na korózne charakteristiky horčíkových zliatin

 

2021/2022 

Meno študenta Vedúci BP Oponent BP Názov práce
Bôžek Matúš Ing. Lenka Markovičová, PhD. Ing. Tatiana Kojnoková Polymérne kompozity na báze epoxidovej živice a uhlíkového vlákna
Cabaj Pavol Ing. Vidžaja Knap Ing. Veronika Obertová Optimalizácia chemického zloženia elektrolytu na prípravu PEO vrstvy na horčíkovej zliatine EV31
Ciesarová Alexandra Ing. Lenka Markovičová, PhD. Ing. Ján Sovík Charakterizácia adhézie špeciálnej gumárenskej zmesi a polyuretánovej peny
Hrbek Jaroslav Ing. Milan Štrbák Ing. Ján Sovík Zvyšovanie koróznej odolnosti horčíkovej zliatiny AZ31 pomocou procesu plazmovej elektrolytickej oxidácie
Hrubý Matúš RNDr. Viera Zatkalíková, PhD. Ing. Milan Uhríčik, PhD. Korózna odolnosť austenitických nehrdzavejúcich ocelí v 3,5 % roztoku NaCl
Janiš Filip Ing. Denisa Medvecká Ing. Petra Drímalová Hodnotenie mikroštruktúrnych parametrov austenitických nehrdzavejúcich ocelí
Kucbel Matúš Ing. Milan Uhríčik, PhD. RNDr. Viera Zatkalíková, PhD. Meranie modulu pružnosti akustickými metódami
Špuro Peter Ing. Martin Vicen, PhD. prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD. Vplyv tryskania povrchu konštrukčných ocelí na ich tribologické vlastnosti
Firek Tomáš (externista) prof. Ing. František Nový, PhD. Ing. Martin Vicen, PhD. Analýza únavového poškodenia ochranných armatúr vedenia veľmi vysokého napätia

 

2020/2021

Meno študenta Vedúci BP Oponent BP Názov práce
Koma Roman Ing. Juraj Belan, PhD. Ing. Milan Uhríčik, PhD. Štruktúrne a mechanické charakteristiky niklovej superzliatiny NIMONIC 80A
Lenárt Boris .Ing. Tatiana Kojnoková Ing. Lenka Markovičová, PhD. Skúmanie kompozitov s polymérnou matricou vystuženou uhlíkovými vláknami
Petrisková Ivana Ing. Lenka Kuchariková, PhD. Ing. Juraj Belan, PhD. Recyklácia hliníka a jeho zliatin
Slezák Martin Ing. Milan Uhríčik, PhD. RNDr. Viera Zatkalíková, PhD. Kritériá životnosti pri únavovom namáhaní austenitických ocelí
Smatana Juraj Ing. Denisa Medvecká Ing. Libor Trško, PhD. Teoretická analýza jednotlivých pásiem zvarového spoja AHSS ocelí využívaných v automobilovom priemysle

 

2019/2020

Meno študenta Vedúci BP Oponent BP Názov práce
Brisuda Marek RNDr.Viera Zatkalíková, PhD. Ing. Milan Uhríčik, PhD. Nehrdzavejúce ocele používané vo výfukových systémoch automobilov
Maťus Mário Ing. Juraj Belan, PhD. Ing. Martin Vicen, PhD. Charakteristika moderných postupov chemicko-tepelného spracovania – cementovanie a nitridovanie
Mikolajčík Martin Ing. Lenka Kuchariková, PhD. Ing. Milan Uhríčik, PhD. Výroba hliníkových zliatin pre rôzne technické aplikácie
Mišudíková Bronislava Ing. Lenka Kuchariková, PhD. Ing. Alan Vaško, PhD. Kvantifikácia štruktúrnych parametrov v závislosti od hrúbky steny odliatku
Siska Sebastián Ing. Juraj Belan, PhD. Ing. Milan Uhríčik, PhD. Vplyv doby žíhania na mikroštruktúru tvárnenej niklovej superzliatiny INCONEL718
Snopek Martin Ing. Lenka Markovičová, PhD. Ing. Tatiana Kojnoková Uhlíkové kompozity a ich použitie v automobilovom priemysle
Steblak Vitalii Ing. Lenka Kuchariková, PhD. Ing. Ivana Švecová Kvalita odliatkov z hliníkových zliatin
Valčuhová Daniela RNDr. Viera Zatkalíková, PhD. Ing. Milan Uhríčik, PhD. Korózna odolnosť komponentov z nehrdzavejúcich ocelí v podmienkach chemickej údržby ciest
Šabíková Lucia Ing. Lenka Markovičová, PhD. Ing. Tatiana Kojnoková Vplyv UV žiarenia a jeho prejavy na farebnú stálosť a vlastnosti polymérov
Šurdová Zuzana Ing. Patrícia Hanusová Ing. Milan Uhríčik, PhD. Analýza mechanických vlastností bedrovej endoprotézy
Záhora Peter (ext.) prof. RNDr. Tatiana Liptáková, PhD. RNDr.Viera Zatkalíková, PhD. Odolnosť náterov na ochranu podvozkov automobilov
Gallo Ľubomír (ext.) doc. Ing. František Nový, PhD. prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD. Štúdium vplyvu guľôčkovania a valčekovania povrchu konštrukčných materiálov vyrobených práškovou metalurgiou na ich mechanické vlastnosti

 

2018/2019

Meno študenta Vedúci BP Oponent BP Názov práce
Gonda Dušan RNDr.Viera Zatkalíková, PhD. Ing. Daniel Kajánek Lokálna korózia nehrdzavejúcej ocele AISI 304
Janotik Martin Ing. Michal Jambor prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD. Vplyv technológie zvárania na mechanické vlastnosti vysokopevnej ocele Strenx 700 MC
Kaličiak Ján RNDr.Viera Zatkalíková, PhD. Ing. Milan Uhríčik, PhD. Medzikryštálová korózia austenitických nehrdzavejúcich ocelí
Mikolaj Daniel Ing. Daniel Kajánek RNDr.Viera Zatkalíková, PhD. Korózna odolnosť povrchovo upravených horčíkových zliatin
Sovík Ján Ing. Alan Vaško, PhD. Ing. Juraj Belan, PhD. Stanovenie presnosti a spoľahlivosti prenosných tvrdomerov

 

2017/2018

Meno študenta Vedúci BP Oponent BP Názov práce
Jendrišák Daniel Ing. Denisa Závodská Ing. Lenka Kuchariková, PhD. Únavové vlastnosti materiálov používaných v doprave
Knap Vidžaja Ing. Lenka Kuchariková, PhD. Ing. Milan Uhríčik, PhD. Vplyv rôzneho zloženia zlievarenských zliatin na ich vlastnosti
Luby Róbert prof. Ing. Radomila Konečná, PhD. Ing. Stanislava Fintová, PhD. Aditívne metódy výroby a štruktúrne a mechanické charakteristiky produktov vyrobených z kovových práškov.
Širanec Lukáš  Ing. Juraj Belan, PhD. Ing. Alan Vaško, PhD. Spôsoby zvyšovania úžitkových vlastností povrchov konštrukčných materiálov
Švec Richard Ing. Lenka Markovičová, PhD. Ing. Michal Jambor Syntetické vlákna – druhy, výroba, vlastnosti a použitie

 

2016/2017

Meno študenta Vedúci BP Oponent BP Názov práce
Balušík Tomáš prof. RNDr. Tatiana Liptáková, PhD. Ing. Michal Jambor Analýza korózneho poškodenia oceľového produktovodu
Jurák Martin Ing. Ján Lago Ing. Libor Trško, PhD. Ovplyvňovanie mechanických  a štruktúrnych vlastností konštrukčných ocelí pomocou Nd:YAG lasera.
Kubizna Blažej Ing. Lenka Kuchariková, PhD. Ing. Juraj Belan, PhD. Hodnotenie vybraných vlastností zliatin po ovplyvnení laserom.
Medvecká Denisa prof. Ing. Eva Tillová, PhD. Ing. Lenka Kuchariková, PhD. Tepelné spracovanie hliníkových zliatin.
Ondrejka Matúš  Ing. Juraj Belan, PhD. Ing. Alan Vaško, PhD. Dynamické metódy merania tvrdosti konštrukčných materiálov.
Sviteková Monika Ing. Lenka Markovičová, PhD Ing. Tatiana Oršulová Polyolefíny – príprava, vlastnosti, použitie, recyklácia.
Zachar Oliver prof. Ing. Eva Tillová, PhD. Ing. Juraj Belan, PhD. Grafitické liatiny používané v automobilovom priemysle

 

2015/2016

Meno študenta Vedúci BP Oponent BP Názov práce
Faturík Ján prof. Ing. Radomila Konečná, PhD. Ing. Stanislava Fintová, PhD. Štruktúra a mechanické vlastnosti výrobkov pripravených z práškov neželezných kovov 3D technológiami
GraňákJuraj Ing. Lenka Kuchariková, PhD. Ing. Milan Uhríčik, PhD. Hliník a jeho zliatiny v dopravných prostriedkoch
Málek Miloslav prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD. Ing. Libor Trško, PhD. Únavová odolnosť jemnozrnných ocelí
Mihálik Juraj Ing. Lenka Markovičová, PhD. RNDr.Viera Zatkalíková, PhD. Základné technológie spracovania polymérov
Smolár Marek doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Ing. František Nový, PhD. Korózna odolnosť oceľových zvarovaných konštrukcií
Šamajová Barbora RNDr. Viera Zatkalíková, PhD. Ing. Juraj Belan, PhD. Zliatiny titánu a ich využitie v biomedicíne
Váleková Martina  Ing. Juraj Belan, PhD. Ing. Alan Vaško, PhD. Teoretické aspekty únavy titánových zliatin

 

2014/2015

Meno študenta Vedúci BP Oponent BP Názov práce
Ciesar Ivan prof. Ing. Eva Tillová, PhD. Ing. Juraj Belan, PhD. História a vývoj biokompatibilných materiálov
Hamran Marek prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD. Ing. Libor Trško, PhD. Odolnosť vybraných konštrukčných materiálov voči únave
Hodas Tomáš prof. Ing. Radomila Konečná, PhD. Ing. Stanislava Fintová, PhD. Vplyv štruktúry a teploty na únavovú životnosť  Al-Si zliatin pre automobilový priemysel
Knap Lukáš RNDr. Viera Zatkalíková, PhD. Ing. Miroslav Omasta Metódy hodnotenia koróznej odolnosti nehrdzavejúcich ocelí
Krška Roman Ing. Juraj Belan, PhD. Ing. Alan Vaško, PhD. Charakteristika porušovania niklovej superzliatiny pri rôznych podmienkach namáhania
Kulich Filip  Ing. Lenka Hurtalová, PhD. Ing. Milan Uhríčik, PhD. Vplyv zmeny úžitkových vlastností na obrobiteľnosť zlievarenskej hliníkovej zliatiny
Neščák Matúš prof. Ing. Peter Palček, PhD. prof. Ing. Eva Tillová, PhD. Štruktúra vybraných zliatin horčíka a ich tepelné spracovanie
Perei Boris Ing. František Nový, PhD. Ing. Libor Trško, PhD. Únavová odolnosť vysokopevných konštrukčných ocelí
Surovec Matúš RNDr. Viera Zatkalíková, PhD. Ing. Martin Lovíšek Možnosti zvýšenia koróznej odolnosti nehrdzavejúcich ocelí
Šemota Jozef Ing. Alan Vaško, PhD. Ing. Juraj Belan, PhD. Využitie obrazovej analýzy v metalografii
Škvarka Patrik prof. RNDr. Tatiana Liptáková, PhD. Ing. Martin Lovíšek Korózne chovanie mosadzí  vo vybraných podmienkach

 

2013/2014

Meno študenta Vedúci BP Oponent BP Názov práce
Bobor Roman Prof. Ing. Eva  Tillová, PhD. Ing. Lenka Hurtalová, PhD. Svet pod stereomikroskopom
Čarnecký Peter prof. Ing.Otakar Bokůvka, PhD. Ing. František Nový, PhD. Únavová odolnosť Al – zliatiny AW – 6082
Frkáň Martin prof. Ing. Peter Palček, PhD. prof. Ing. Eva Tillová, PhD.. Štúdium plastickej deformácie v austenitickej oceli AISI 316
Jambor Michal Ing. Juraj Belan, PhD. Ing. Alan Vaško, PhD. Metalografická analýza niklovej superzliatiny Inconel IN 718
Kajánek Daniel doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Ing. Lenka Bukovinová, PhD. Povrchové úpravy kovových materiálov pre automobilový priemysel
Klimčík Patrik RNDr. Viera Zatkalíková, PhD. Ing. Lenka Markovičová, PhD. Možnosti hodnotenia degradácie motorového oleja reologickými meraniami
Kubica Ján Ing. František Nový, PhD. Ing. Libor Trško Únavová odolnosť oteruvzdorných ocelí typu HARDOX

 

2012/2013

Meno Študenta Vedúci BP Oponent BP Názov bakalárskej práce
Kamil BORKO Prof. Ing. Eva Tillová, PhD.  Ing. Milan Kiš, PhD. Zvyšovanie mechanických vlastností hliníkových zliatin na odliatky pre automobilový priemysel
Adam CEROVSKÝ prof. Ing. Radomila Konečná, PhD.  Ing. Lenka Hurtalová, PhD. Vplyv štruktúry a defektov na únavovú životnosť liatej zliatiny A356-T6 pre automobilový priemysel
Miroslav KNAPEREK Ing. Katarína Miková  Ing. Libor Trško Zvyšovanie únavovej životnosti materiálov technologickými úpravami ich povrchov
Michal KRESÁŇ Ing. Lenka Hurtalová  Ing. Alan Vaško, PhD. Aplikácia počítačového softvéru pri analýze Al-Si zliatin
Jana MINÁRČIKOVÁ Ing. Alan Vaško, PhD.  Ing. Juraj Belan, PhD. Porovnanie metód na meranie tvrdosti kovových materiálov
Martin ŠIPEK Ing. Juraj Belan, PhD.  Ing. Alan Vaško, PhD. Metalografická analýza CVD a PVD povlakov
Denisa ZÁVODSKÁ Ing. Libor Trško  Ing. František Nový, PhD. Únavová životnosť hliníkovej zliatiny v oblasti vysokého a ultravysokého počtu cyklov zaťažovania

 

2011/2012

Meno študenta Vedúci BP Oponent BP Názov bakalárskej práce
Matej KUBIŠ RNDr. Viera Zatkalíková, PhD.  Ing. Filip Pastorek Korózne vlastnosti nehrdzavejúcich ocelí

 

2010/ 2011

Meno študenta Vedúci BP Oponent BP Názov bakalárskej práce
Michal KLAČKO RNDr. Viera Zatkalíková, PhD.  Ing. Viktor Škorík Bodová korózia koróziivzdorných ocelí
Peter Kudla prof. Ing. Eva Tillová, PhD.  Ing. Lenka Hurtalová Štruktúrna analýza sekundárnych zliatin hliníka
Marek Patek Ing. Juraj Belan, PhD.  prof. Ing. Eva Tillová, PhD. Materiály v leteckom priemysle
Michal SURMA prof. Ing. Radomila Konečná, PhD.  Ing. Stanislava Fintova, PhD. Hodnotenia štruktúry v zlievarenských zliatinách Al – Si
Mária ŽIHALOVÁ Ing. Viktor Škorík  doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD. Korózna odolnosť titánu a jeho zliatin

 

2009/2010

Meno študenta Vedúci BP Oponent BP Názov práce
Bajči Peter Ing. Lenka Markovičová, PhD. Ing. Michaela Vojsovičová Odolnosť polypropylénu s rôznym obsahom feritu voči pôsobeniu chemických činidiel
Hrabovský Tomáš Ing. Veronika Valovičová Ing. Pavol Fajnor Materiály použité pre biomedicínske aplikácie

 

2008/2009

Meno študenta Vedúci BP Oponent BP Názov práce
Trško Libor Ing. Juraj Belan, PhD. Ing. František Nový, PhD. Materiály v leteckom priemysle
Piesecký Stanislav Ing. Martin Kasenčák (Ing. Rastislav Mintách, PhD.) Ing. Michal Bukovina Vlastnosti Mg zliatin
Farkašová Mária Doc. Ing. Eva Tillová, PhD. Ing. Lenka Hurtalová Aplikácia Al zliatin v doprave