Bakalárske štúdium

MATERIÁLY A TECHNOLÓGIE V AUTOMOBILOVEJ VÝROBE.

Predpoklady pre štúdium študijného programu MATERIÁLY A TECHNOLÓGIE V AUTOMOBILOVEJ VÝROBE:

 • chuť  študovať, rozvíjať  svoj potenciál,
 • byť „cool“ a nebáť  sa ísť  študovať  techniku,
 • túžiť  poznať  nepoznané.

Prečo študijný program MATERIÁLY A TECHNOLÓGIE V AUTOMOBILOVEJ VÝROBE? 

Slovensko patrí k najväčším výrobcom automobilov na obyvateľa vo svete. Výrobu zatiaľ zabezpečujú tri hlavné automobilové korporácie a to: Volkswagen Slovakia (závody Bratislava, Martin, Košice); PSA Peugeot Citroën (Trnava) a Kia Motors Slovakia (Teplička nad Váhom) a pri Nitre vyrastá ďalšia automobilka Jaguar Land Rover. Pre tieto veľké korporácie vyrába na Slovensku 343 dodávateľov (z toho: 279 dodávateľov na strednom a západnom Slovensku; 64 dodávateľov na východnom Slovensku) jednotlivých komponentov automobilov.

Produkcia automobilov sa neustále zvyšuje, chýbajú kvalifikovaní pracovníci – PRETO NEVÁHAJ A PRÍĎ ŠTUDOVAŤ K NÁM.

Chceš sa ihneď po štúdiu zamestnať  v najväčšom a najsilnejšom odvetví na Slovensku? – PRETO NEVÁHAJ A PRÍĎ ŠTUDOVAŤ K NÁM.

Zaujíma Ťa výroba a vlastnosti automobilových komponentov?  – PRETO NEVÁHAJ A PRÍĎ ŠTUDOVAŤ K NÁM.

Podmienka prijatia bez výberového konania:

 • absolventi gymnázií s výučbou matematiky vo všetkých ročníkoch štúdia a s priemerom známok z matematiky na koncoročných vysvedčeniach najviac 2,5;
 • absolventi SOŠ (strojnícka, hutnícka, elektrotechnická, dopravná, stavebná, chemická) s výučbou matematiky vo všetkých ročníkoch štúdia a s priemerom známok z matematiky na koncoročných vysvedčeniach najviac 2,0.

Študijný program MATERIÁLY A TECHNOLÓGIE V AUTOMOBILOVEJ VÝROBE ponúka:

 • akreditované prvostupňové vysokoškolské vzdelanie;
 • kvalitné štúdium s možnosťou experimentálne pracovať s prístrojmi a softvérmi využívanými pri kontrole kvality používaných konštrukčných materiálov a technológií ich výroby;
 • možnosť odbornej praxe a realizácie bakalárskej práce v automobilovom – strojárenskom podniku;
 • možnosť zúčastniť sa odborných exkurzií, workshopov a seminárov;
 • možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí;
 • možnosť získať motivačné a prospechové štipendium;
 • kvalitnú odbornú prípravu pre pokračovanie v druhom stupni vysokoškolského štúdia v študijnom programe „Technické materiály“, alebo uplatnenie sa na trhu práce.

Čo Ti študijný program MATERIÁLY A TECHNOLÓGIE V AUTOMOBILOVEJ VÝROBE prinesie?

 • Štúdiom získaš teoretické a praktické znalosti zo širokého spektra konštrukčných materiálov (kovov a ich zliatin, plastov, keramiky, kompozitov, a pod.) používaných nielen v automobilovej výrobe, informácie o technológiách ich výroby a spracovaní, o štruktúre, vlastnostiach, metódach skúšania, kontrole, životnosti a možnostiach ich používania v praxi.
 • Získaš znalosti a zručnosti potrebné pre výskum a vývoj nových progresívnych materiálov.
 • Naučíš sa pracovať  s modernými prístrojmi a softvérami využívanými pre hodnotenie a kontrolu vlastností materiálov, kontrolu štruktúry, a poznatkoch o ich štruktúre.
 • Osvojíš si základy poznatkov ako možno zlepšovať úžitkové vlastnosti existujúcich materiálov, zdokonaľovať kvalitu výroby materiálov, nástrojov, súčiastok, strojov, úžitkových predmetov, navrhovať technologické postupy výroby (zlievanie, tvárnenie, zváranie, tepelné spracovanie) tak, aby sa dosiahli čo najlepšie úžitkové materiálové vlastnosti výrobkov a pod.
 • Budeš vedieť ako posudzovať kvalitu výroby a výrobkov nielen pre automobilový priemysel zhodnotením súvislostí medzi štruktúrou materiálu, mechanickými vlastnosťami a technologickými procesmi.

Absolventi študijného programu MATERIÁLY A TECHNOLÓGIE V AUTOMOBILOVEJ VÝROBE:

 • riešia otázky voľby vhodných optimálnych konštrukčných materiálov;
 • navrhujú technologické postupy výroby (zlievanie, tvárnenie, zváranie, tepelné spracovanie) tak, aby sa dosahovali čo najlepšie materiálové a technologické vlastnosti výrobkov;
 • kontrolujú, merajú a skúšajú materiálové vlastnosti a charakteristiky (metalografický rozbor, mechanické vlastnosti, skúšky bez porušenia materiálov a pod.);
 • môžu pracovať na výskume a vývoji nových materiálov a ich aplikácií.
Automobilové komponenty Vplyv automobilového priemyslu na zamestnanosť
Produkcia áut vo svete na 1 000 obyvateľov
Bariéry inovovania v automobilovom priemysle na základe prieskumu v automobilových korporáciách a ich dodávateľoch

 

 

 

 

Po štúdiu sa hneď zamestnáš:

Počas štúdia máte možnosť   vycestovať  na študijný pobyt do zahraničia. Možnosti štúdia v zahraničí si môžete pozrieť  tu

Termín podania prihlášky na štúdium do 31.3.2021

všetko potrebné nájdeš na https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php  alebo https://www.fstroj.uniza.sk/index.php/uchadzaci/vseobecne-informacie/prijimacie-konania

Prijímacie konanie pre uchádzačov v akademickom roku 2020 / 2021 bude 15.6.2021