Bakalárske štúdium

Katedra MI umožňuje štúdium na I. stupni VŠ
v akreditovanom študijnom programe:
 

 STROJÁRSKE TECHNOLÓGIE

Odborný profil absolventa študijného programu strojárske technológie charakterizujú teoretické, ale hlavne praktické poznatky o konštruktológii a strojárskych technológiách, o výrobných zariadeniach, o kvalite, ekonomike a riadení výroby a ďalej návyky a schopnosť zručne aplikovať tieto poznatky v praxi.

Absolvent štúdia získa teoretické, ale hlavne praktické poznatky z najrozšírenejších technológií strojárskej výroby a jej riadenia a tiež z oblasti automatizácie strojárskej výroby, získa návyky a zručnosť v konštrukčných a technologických činnostiach, pri použití moderných technologických prostriedkov. Absolventi majú tiež základné vedomosti z oblasti výroby, skúšania, technologického spracovania, výberu, exploatácie a degradácie vlastností hlavných druhov technických materiálov. Sú pripravení najmä na pôsobenie v priemyselných podnikoch v oblasti výroby technických materiálov, ich technologického spracovania na polotovary a výrobky, ako aj v oblasti kontroly ich kvality, nákupu, predaja, servisu a údržby. Absolventi môžu mať široké uplatnenie v prevádzke priemyselných strojárskych podnikov, v železničnej a mestskej hromadnej doprave, vo všetkých oblastiach strojárstva a v ďalších organizáciách správneho, výrobného, prevádzkového alebo opravárenského charakteru. Absolventi majú primerané vedomosti v oblasti elektroniky, mechatroniky, robotiky ako i z oblasti počítačovej podpory strojárskej výroby. Majú dostatočné praktické skúsenosti a zručnosti v laboratórnej práci, primerane ovládajú odbornú terminológiu v cudzom jazyku, poznajú základy ekonomických metód potrebných na prevádzku existujúcich systémov.

Viac informácií nájdeš TU

Aké podmienky prijatia musíš splniť  ak chceš ísť  k nám bez výberového konania?

  • absolventi gymnázií s výučbou matematiky vo všetkých ročníkoch štúdia a s priemerom známok z matematiky na koncoročných vysvedčeniach najviac 2,5;
  • absolventi SOŠ (strojnícka, hutnícka, elektrotechnická, dopravná, stavebná, chemická) s výučbou matematiky vo všetkých ročníkoch štúdia a s priemerom známok z matematiky na koncoročných vysvedčeniach najviac 2,0.

Počas štúdia máte možnosť   vycestovať  na študijný pobyt do zahraničia. Možnosti štúdia v zahraničí si môžete pozrieť  TUtu.

 

Študijný poradca pre KMI: