Zoznam obhájených PhD. prác

Rok obhajoby Názov obhájenej dizertačnej práce Meno a priezvisko doktoranda obhajujúceho prácu
2023 Study of electrochemical properties of conversion coatings prepared by Flash plasma electrolytic oxidation on Mg-Al-Zn alloy Ing. Milan Štrbák
  Study of corrosion processes of EV31 magnesium alloy after mechanical and electrochemical surface modifications Ing. Vidžaja Knap
  Analýza stavu kvality povrchu kovových produktov s rôznou orientáciou pripravených metódami na princípe PBF aditívnej výroby Ing. Tibor Varmus
2022 Štúdium mikroštruktúrnych zmien v teplom ovplyvnenej oblasti zvarových spojov vysokopevnej konštrukčnej ocele S960 MC Ing. Denisa Medvecká
  Štúdium chemicko-tepelných vplyvov prostredia na degradáciu uhlíkových kompozitov s epoxidovou živicou Ing. Tatiana Kojnoková
2021 Vplyv štruktúry a subštruktúry na únavové vlastnosti biomateriálov na báze titánu Patrícia Hanusová
  Vplyv železitých intermetalických fáz na štruktúru a vlastnosti sekundárnych hliníkových zliatin na báze Al-Si-Mg Ivana Švecová
2020 Vplyv rôznych typov kvapalných médií na vlastnosti LDPE fólií Dušan Gaňa
2019 Štúdium únavového správania zliatiny Ti6Al4V pripravenej metódou aditívnej výroby DMLS Martin Frkáň
  Characterization of the precipitation processes in modern Al-Li alloys Michal Jambor
  Štúdium mechanizmov korózneho napadnutia povrchovo upravených horčíkových zliatin Daniel Kajánek
  Vnútorné tlmenie materiálov s mriežkou K12 a H12 v závislosti od teploty Tatiana Oršulová
2018 Hodnotenie vplyvu mechanickej a chemickej povrchovej úpravy na elektrochemické vlastnosti jemnozrnnej vysokopevnej ocele Kamil Borko
  Fatigue propperties of AlZn10Si8Mg alloy with different Fe content Denisa Závodská
2017 Ultra-High cycle fatigue of welded joints with nanocrystaline layers Ján Lago
  Štúdium vplyvu štruktúry na lomové vlastnosti nehrdzavejúcich ocelí používaných na výrobu implantátov Monika Oravcová
2016 Mikroštruktúra, mechanické a únavové charakteristiky titánovej zliatiny Ti6Al4V pripravenej aditívnou technológiou DMLS Adrián Bača
  Zmena vnútorného tlmenia horčíka a jeho zliatin pri cyklickom zaťažovaní Zuzana Dresslerová
  Hodnotenie koróznej odolnosti kondenzátorovej mosadze CuZn20Al2As Martin Lovíšek
  Tvorba a hodnotenie  biokompatibilných vrstiev  zliatin Mg-KVZ-Zr Miroslav Omasta
  Fatigue properties of fine-grained steels Pawel Szataniak
2015 Vplyv obsahu hliníka na zmenu vnútorného tlmenia v závislosti od teploty v horčíkových zliatinách Andrea Soviarová
2014 Štúdium mikromechanizmov porušovania Al – zliatin na odliatky na báze Al – Si Mária Farkašová
  Hodnotenie koróznej odolnosti zvarov ocele AISI 316L Monika Halamová
  Vplyv štruktúrnych faktorov na mechanizmus a morfológiu lomu zliatin horčíka pri statickom a  cyklickom zaťažovaní Ivana Hlaváčová
  Hodnotenie koróznych vlastností mechanicky a elektrochemicky upravených povrchov horčíkových zliatin Filip Pastorek
  Gigacycle fatigue properties of materials with nanostructured surface obtained by severe shot peening Libor Trško
2013 Vysokocyklová únava jemnozrnnej ocele po spevnení povrchu tryskaním Katarína Miková
2012 Analýza spektra vnútorného tlmenia horčíkových zliatin Dalibor Blažek
  Vplyv vybraných faktorov na štruktúru a vlastnosti sekundárnej hliníkovej zliatiny AlZn10Si8Mg Emília Ďuriníková
  Vplyv úpravy povrchu na odolnosť nehrdzavejúcej ocele AISI 316Ti z hľadiska bodovej korózie Pavol Fajnor
  Vplyv stavu povrchu odliatkov na únavovú životnosť liatin s guľôčkovým grafitom Marián Kokavec
  Zmena vlastností kostných cementov v závislosti od ich prípravy Libor Nečas
  Amplitúdové závislosti vnútorného tlmenia vybraných zliatin hliníka Jakub Porubčan
  Reologické merania ako metóda hodnotenia degradácie termoplastov Michaela Vojsovičová
2011 Vplyv mikroštruktúry na šírenie dlhých únavových trhlín v izotermicky zušľachtených liatinách s guľôčkovým grafitom Lukáš Bubenko
  Vplyv mechanickej predúpravy povrchu a zinkov6ho fosfátovania na koróznu odolnosť zliatiny Mg-2Al-l RE Michal Bukovina
  Vplyv pracovných podmienok na koróziu medených rozvodov Alexander Dodek
  Optimalizácia štruktúry a mechanických vlastností sekundárnej hliníkovej zliatiny AlSi9Cu3 na odliatky pre automobilový priemysel Lenka Hurtalová
  Vplyv štruktúry a subštruktúry na vlastnosti kostných cementov Róbert Seewald
2010 Mikroštruktúra, defekty a únavové vlastnosti liatej zliatiny AlSi7Mg Stanislava Fintová
  Vnútorné tlmenie zliatin horčíka v závislosti od amplitúdy deformácie Martin Kasenčák
  Vplyv technológie prípravy na vlastnosti kostných cementov Henrietta Lelovics
  Mikromechanizmy porušovania zliatin ľahkých kovov Rastislav Poliak
  Korózna odolnosť horčíkovej zliatiny Mg-3Al-1Zn v prostredí simulovaných telesných tekutín Lenka Škublová
  Únavová životnosť koróziivzdorných ocelí v oblasti ultravysokého počtu cyklov zaťažovania“ . Veronika Valovičová