Uchádzači o štúdium na KMI

KATEDRA MI POSKYTUJE vedomosti v oblasti materiálového inžinierstva opierajúc sa o:

  • výskum progresívnych materiálov, s cieľom využívať  hraničné vlastnosti materiálov vo všetkých oblastiach ich aplikácií;
  • rozvoj nových metód hodnotenia odolnosti materiálov voči mechanickému, fyzikálnemu a chemickému namáhaniu (gigacyklová únava, elektrochemická korózia, degradácia plastov a pod.)
  • možnosti zvyšovania úžitkových vlastností konštrukčných materiálov určených pre aplikácie v doprave, energetike a biomedicíne. 

 

PROFIL ABSOLVENTOV:

Absolventi získajú znalosti a zručnosti potrebné pre výskum a vývoj nových materiálov. Sú pripravení na riešenie najnáročnejších úloh technickej praxe. Absolventi sú schopní samostatnej vedeckej práce, sú pripravení tvorivo rozvíjať
a prehlbovať poznatky v odbore, zlepšovať úžitkové vlastnosti existujú ich materiálov, zdokonaľovať kvalitu výroby materiálov, súčiastok, nástrojov, strojov, úžitkových predmetov a pod.
Po ukončení štúdia nájdu absolventi uplatnenie v automobilovom, strojárskom, elektrotechnickom, leteckom priemysle, v podnikoch na výrobu súčastí strojov a zariadení, v inštitúciách zameraných na kontrolu kvality, hodnotenie štruktúry a vlastností materiálov, ale tiež výrobu progresívnych materiálov (biomateriály, optovlákna, mikroelektronické prvky, inteligentné materiály a pod.).
Možnosti štúdia na Katedre materiálového inžinierstva v akreditovaných študijných stupňoch