Poď študovať k nám

Katedra MI poskytuje vedomosti v oblasti materiálového inžinierstva opierajúc sa o výskum progresívnych materiálov, s cieľom využívať hraničné vlastnosti materiálov vo všetkých oblastiach ich aplikácií; rozvoj nových metód hodnotenia odolnosti materiálov voči mechanickému, fyzikálnemu a chemickému namáhaniu (gigacyklová únava, elektrochemická korózia, degradácia plastov a pod.) a zaoberá sa zvyšovaním úžitkových vlastností konštrukčných materiálov určených pre aplikácie v doprave, energetike a biomedicíne. Vychováva študentov na akreditovanom bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom štúdiu. Zabezpečuje výučbu materiálovo orientovaných predmetov na dvoch fakultách Žilinskej univerzity (Strojníckej a Elektrotechnickej fakulte).

Možnosti štúdia na Katedre materiálového inžinierstva

– Na bakalárskom stupni štúdia garantuje študijný program Materiály a technológie v automobilovej výrobe;
– Na inžinierskom a doktorandskom stupni garantuje študijný program Technické materiály.
V oblasti výskumu sa na katedre riešia výskumné úlohy finančne podporované z domácich (KEGA, VEGA, APVV)  aj medzinárodných zdrojov (Visegrad Found, projekty EÚ a bilaterálne projekty) a úlohy na objednávku spoločenskej praxe. Výsledky vedecko – výskumnej práce sú pravidelne prezentované na domácich aj zahraničných konferenciách, v knižných a časopiseckých publikáciách.

Charakteristika bakalárskeho štúdia

Charakteristika inžinierskeho štúdia

Charakteristika doktorandského štúdia