Zoznam obhájených Ing. prác

2022/2023

Diplomant Názov diplomovej práce Vedúci DP
Bc. Ivana Petrisková Vplyv korózie na únavové vlastnosti samovytvrditeľnej zliatiny AlZn10Si8Mg Prof. Ing. Eva Tillová, PhD.
 Bc. Lukáš Šikyňa Príčina zlyhávania endoprotéz vyrobených z nehrdzavejúcej austenitickej ocele Prof. Ing. Peter Palček, PhD.
Bc. Juraj Smatana Vodíková krehkosť ocele S960 Prof. Ing. František Nový, PhD.
 Bc. Natália Višňovská Návrh metód nedeštruktívnej kontroly na zváranej oceli STN EN ISO 21457 Ing. Juraj Belan, PhD.
Bc. Patrik Chobot Overenie životnosti kompozitov PP+GF využívaných pri konštrukcii zelených striech Ing. Lenka Markovičová, PhD.
Bc. Martin Slezák Vplyv chemicko-tepelného spracovania na únavovú životnosť vybraných austenitických ocelí Ing. Milan Uhričík, PhD.
Bc. Veronika Chvalníková Vplyv štruktúry a scitlivenia na únavové vlastnosti vybraných austenitických ocelí Ing. Milan Uhričík, PhD.

 

2021/2022

Diplomant Názov diplomovej práce Vedúci DP
Dana Kuchariková Kováčová Kvalita povrchu, štruktúrne charakteristiky a únavová životnosť zliatiny AlSi10Mg pripravenej metódou SLM prof. Ing. Radomila Konečná, PhD.
Mário
Maťus
Vplyv elektrických parametrov plazmovej elektrolytickej oxidácie na koróznu stabilitu horčíkovej zliatiny AZ91 Ing. Daniel Kajánek, PhD.
Martin
Mikolajčík
Vplyv mangánu na únavovú odolnosť sekundárnej Al-zliatiny AlSi7Mg0,6 s vyšším obsahom železa prof. Ing. Eva Tillová, PhD.
Bronislava
Mišudíková
Únavové charakteristiky niklovej superzliatiny IN718 pri súmernom cyklickom zaťažení s parametrom asymetrie cyklu R = -1 Ing. Juraj Belan, PhD.
Sebastián
Siska
Výskum elektrochemických koróznych charakteristík zliatin s tvarovou pamäťou pre biomedicínske aplikácie Ing. Filip Pastorek, PhD.
Martin
Snopek
Zmena magnetických vlastností austenitických ocelí v okolí únavovej trhliny prof. Ing. Peter Palček, PhD.
Lucia
Šabíková
Posúdenie vplyvu degradačných faktorov prostredia na vlastnosti uhlíkovými vláknami vystuženého epoxidového kompozitu Ing. Lenka Markovičová, PhD.
Zuzana
Šurdová
Vplyv obsahu Fe na koróznu odolnosť sekundárnych AlSi7Mg0,3 zliatin na odliatky doc. Ing. Lenka Kuchariková, PhD.
Daniela
Valčuhová
Elektrochemické charakteristiky Cr-Ni nehrdzavejúcej ocele v roztokoch posypovej soli RNDr. Viera Zatkalíková, PhD.

 

2020/2021

Diplomant Názov diplomovej práce Vedúci DP
Petra DRÍMALOVÁ Vplyv scitlivenia nehrdzavejúcej ocele AISI 304 na jej odolnosť proti bodovej korózii RNDr. Viera Zatkalíková, PhD.
Martin JANOTIK Vplyv intenzity tryskania (shot peeningu) na zvyškové napätia v oceli C55 Ing. Martin Vicen, PhD.
Ján KALIČIAK Vplyv štruktúry a scitlivenia na únavové vlastnosti austenitickej ocele AISI 316 Ti prof. Ing. Peter Palček, PhD.
Daniel MIKOLAJ Korózna odolnosť zliatiny AlSi7Mg0,6 s vyšším obsahom železa prof. Ing. Eva Tillová, PhD.
Lucia PASTIEROVIČOVÁ Vplyv formy a hrúbky steny odliatku z Al zliatin na mechanické vlastnosti a štruktúru Ing. Lenka Kuchariková, PhD.
Ján SOVÍK Posúdenie možnosti degradácie elastomérnych kompozitov v prirodzených podmienkach Ing. Lenka Markovičová, PhD.
Peter ZAŤKO Korózne vlastnosti zvarov ocele 1.4313/CA6-NM prof. RNDr. Tatiana Liptáková, PhD.

 

2019/2020

Diplomant Názov diplomovej práce Vedúci DP
Marek DĚDEK Vplyv teploty žíhania a doby výdrže na únavové vlastnosti Ti zliatiny Ing. Juraj Belan, PhD.
Veronika ĎURINOVÁ Testovanie vplyvu prostredia na životnosť polymérneho kompozitu Ing. Lenka Markovičová, PhD.
Ján KIRÁLY Analýza mechanických a únavových vlastností austenitickej liatiny s guľôčkovým grafitom EN-GJSA-XNiMn13-7 Ing. Alan Vaško, PhD.
Vidžaja KNAP Vplyv tvaru a množstva železitých intermetalických fáz na štruktúru a pórovitosť sekundárnej Al-zliatiny AlSi7Mg0,6 prof. Ing. Eva Tillová, PhD.
Michaela ROMANOVÁ Poškodenie endoprotéz zo zliatin Ti prof. Ing. Peter Palček, PhD.
Milan ŠTRBÁK Korózna odolnosť povrchovo modifikovaných horčíkových zliatin Ing. Filip Pastorek, PhD.
Tibor VARMUS Únavová odolnosť zvarových spojov vysokopevných konštrukčných ocelí doc. Ing. František Nový, PhD.
Roman ZAŤKO Zmena únavových vlastnosti zlievarenských hliníkových zliatin vplyvom Fe Ing. Lenka Kuchariková, PhD.
Zdeněk HÁJEK Vplyv navodíkovania na vybrané vlastnosti biomateriálov prof. Ing. Peter Palček, PhD.
Lukáš JENČO Termoplasty na báze ABS používané v automobilovom priemysle Ing. Lenka Markovičová, PhD.
Erich KAMEŇOVSKÝ Únavové vlastnosti biomateriálov na báze Ti6Al4V prof. Ing. Peter Palček, PhD.

 

2018/2019

Diplomant Názov diplomovej práce Vedúci DP
Tatiana KOJNOKOVÁ Hodnotenie zmien vlastností polyetylénových fólií určených na opakované použitie Ing. Lenka Markovičová, PhD.
Denisa MEDVECKÁ Experimentálna analýza únavových vlastností zlievarenských hliníkových zliatin Ing. Lenka Kuchariková, PhD.
Matúš ONDREJKA Analýza mechanických vlastností a kvantitatívne hodnotenie mikroštruktúry grafitických liatin Ing. Alan Vaško, PhD.

 

2016/2017

Diplomant Názov diplomovej práce Vedúci DP
Ľudovít BALUŠÍK Stabilita štruktúry liatej chróm-mangánovej žiaruvzdornej ocele Prof. Ing. Peter
Palček, PhD.
Ivan CIESAR Characterization cuttings after plasma milling of steel tubing in high pressure water environment

(Charakterizácia produktov degradácie po plazmovom frézovaní oceľových pažiacich rúr vo vodnom prostredí pri vysokom tlaku)

Prof. Ing. Eva
Tillová, PhD./Ing. Andrea Adamčíková, PhD.
Martin HIJA Vplyv rôzneho režimu tepelného a chemicko tepelného spracovania na štruktúru a tvrdosť ložiskovej ocele 100Cr6 Prof. Ing. Eva
Tillová, PhD./Ing. Miloš Kysel
Matej JANEGA Zvyšovanie únavovej odolnosti zvarových spojov konštrukčnej ocele S355 Ing. František
Nový, PhD.
Lukáš KNAP Elektrochemické charakteristiky nehrdzavejúcej ocele AISI 304 v chloridovom prostredí RNDr. Viera
Zatkalíková, PhD.
Ján MAGA Degradácia povrchu polymérnych kompozitov vplyvom UV žiarenia Ing. Lenka
Markovičová, PhD.
Tatiana MIŠICOVÁ Únavové charakteristiky zliatiny TiAl6V4 pri trojbodovom ohybe Ing. Juraj
Belan, PhD.
Matúš NEŠČÁK Teplotná závislosť vnútorného tlmenia v austenitických oceliach Prof. Ing. Peter
Palček, PhD.

 

2015/2016

Diplomant Názov diplomovej práce Vedúci DP
Tatiana ADAMÍKOVÁ Korózny účinok prostredia na vybrané vlastnosti polymérnych kompozitov Ing. Lenka Markovičová, PhD.
Roman BOBOR Hydrofóbna pneumatika RNDr. Viera Zatkalíková, PhD.
Martin FRKÁŇ Vplyv štruktúry na únavové vlastnosti vybraných zliatin hliníka Ing. Milan Uhričík, PhD.
Adela CHVALNÍKOVÁ Tribologické vlastnosti Al mosadze prof. RNDr. Tatiana Liptáková, PhD.
Michal JAMBOR Vysokoteplotná únava superzliatiny Inconel 718 Ing. Juraj Belan, PhD.
Daniel KAJÁNEK Korózna odolnosť povrchovo upravenej horčíkovej zliatiny ZW3 doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD.
Patrik KLIMČÍK Únavová životnosť zváranej nízkouhlíkovej ocele prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD.
Jozef KOZÁČIK Hodnotenie koróznej odolnosti ocele S355 po rôznych povrchových úpravách doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD.
Ján KUBICA Vplyv deformačného spevnenia povrchu tryskaním na únavovú odolnosť ocele S355 Ing. František Nový, PhD.
Ľuboš MIŠURA Vplyv uzla na pevnosť polyamidového statického lana RNDr. Ján Šimon, PhD.
Mária PATÁČIKOVÁ Vplyv povrchovej úpravy plniva v polymérnom kompozite na jeho vybrané mechanické vlastnosti Ing. Lenka Markovičová, PhD.
Kristína ŠIMOVÁ Zmena reologických vlastností PA + PAI kompozitu degradáciou prof. RNDr. Tatiana Liptáková, PhD.
Martin VICEN Únavové vlastnosti zliatiny AlZn10Si8Mg prof. Ing. Eva Tillová, PhD.
Martina VYŠINSKÁ Vplyv obsahu Cu na vlastnosti a štruktúru Al-Si-Cu zliatin Ing. Lenka Kuchariková, PhD.

 

2014/2015

Diplomant Názov diplomovej práce Vedúci DP
Kamil BORKO Vplyv stroncia na štruktúru a vlastnosti sekundárnej Al-zliatiny AlSi10MgMn Prof. Ing. Eva Tillová, PhD.
Eva ČERNUŠKOVÁ Mechanické vlastnosti kompozitov na báze polyamidov Ing. Lenka Markovičová, PhD.
František CHOVANEC Optimalizácia dávkovania AlTi3B1 drôtu pre čapy na prietlačné lisovanie Prof. Ing. Eva Tillová, PhD./ Ing. Jozef Jančok
Miroslav KNAPEREK Únavová odolnosť liatiny s guľôčkovým grafitom Ing. Alan Vaško, PhD.
Michal KRESÁŇ Analýza vplyvu opakovaného cyklického zaťažovania Al-Si zliatin využívaných pre automobilový priemysel Ing. Lenka Hurtalová, PhD.
Jana MINÁRČIKOVÁ Vplyv inhibítora na koróznu odolnosť nehrdzavejúcej ocele AISI 316Ti RNDr. Viera Zatkalíková, PhD.
Martin ROČKÁR Štruktúra a mechanické vlastnosti zliatiny Ti6Al4V pripravenej metódou Selective Laser Melting Prof. Ing. Radomila Konečná, PhD.
Martin ŠIPEK Zmena vnútorného tlmenia vybraných zliatin horčíka v závislosti od amplitúdy deformácie Prof. Ing. Peter Palček, PhD.
Dominika TUTKOVÁ Únavové charakteristiky niklovej superzliatiny INCONEL 718 Ing. Juraj Belan, PhD.
Denisa ZÁVODSKÁ Únavová životnosť ocele 40NiCrMo7 po guľôčkovaní Prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD.

 

2012/2013

Diplomant Názov diplomovej práce Vedúci DP
Adrián BAČA Štruktúrne charakteristiky a únavové vlastnosti zliatiny AlSi12 Radomila Konečná
Ján GREGUŠ Štúdium vzťahu medzi zmenou reologických a mechanických vlastností termoplastov po degradácii Tatiana Liptáková
Adam KRAMARČÍK Únavová životnosť konštrukčnej ocele HARDOX Otakar Bokůvka
Martin LOVÍŠEK Hodnotenie elektrochemických charakteristík zliatiny Mg-Al-KVZ Branislav Hadzima
Zuzana MIKULOVÁ Korózna odolnosť ocele AISI 316L pri rôznej chemickej úprave povrchu Tatiana Liptáková
Slavomír SISKA Vplyv štruktúry zliatin Mg na mikromechanizmy porušovania kovov Peter Palček

 

2010/2011

Diplomant Názov diplomovej práce Vedúci DP
Mária FARKAŠOVÁ Vplyv antimónu na štruktúru a vlastnosti zliatiny AlSi6Cu4 Eva Tillová
Filip PASTOREK Vplyv úpravy povrchu na koróznu odolnosť zliatin Mg-Al-RE Branislav Hadzima
Marián PAVKOV Únavové charakteristiky ocele AISI 316Ti po guľôčkovaní Otakar Bokůvka
Stanislav PIESECKÝ Mechanické vlastnosti damaškovej ocele Rastislav Mintách
Libor TRŠKO Vplyv vybraných faktorov na gigacyklovú únavu uhlíkovej ocele Otakar Bokůvka

 

2008/2009

Diplomant Názov diplomovej práce Vedúci DP
Martin DUDÍK Vplyv použitia uhlíkových obsypov FeSi anód na parametre katódovej ochrany oceľových konštrukcií Branislav Hadzima
Emília ĎURINÍKOVÁ Kvantitatívne hodnotenie degradácie žiaruvzdorných vrstiev Juraj Belan
Pavol FAJNOR Vplyv predúpravy povrchu na anodickú oxidáciu hliníkových zliatin AW6082 a AW7075 Viktor Škorík
Danica FIDRÍKOVÁ Vplyv štruktúrnych defektov na únavové vlastnosti zliatiny AlSi9Cu3 Radomila Konečná
Michal CHUDJÁK Únavová životnosť ocele AISI 316 Ti Otakar Bokůvka
Michal KRÁĽ Vplyv galvanicky nanášaného povlaku na báze Cr3 na únavovú odolnosť ocele S235JRG2 František Nový
Jaroslav KUBALÁK Únavová odolnosť prietlačne lisovaných tyčí z hliníkovej zliatiny AW-7075 v smere kolmom na smer lisovania František Nový
Michal NOVOVESKÝ Vytvrdzovanie zliatiny AlSi9Cu3 Eva Tillová
Jaroslav ONDREK Štúdium štruktúrnych defektov v Al-Si zliatinách Radomila Konečná
Lenka PETREKOVÁ Bodová korózia ocele AISI 316Ti povrchovo upravenej leštením Viera Zatkalíková
Jakub PORUBČAN Vplyv teploty na morfológiu lomu vybraných zliatin hliníka Peter Palček
Lukáš RAPAVÝ Únavové chovanie telies s plazmovými nástrekmi na báze intermetalík Fe-Al Radek Mušálek

 

2007/2008

Diplomant Názov diplomovej práce Vedúci DP
Lukáš BUBENKO Mikroštruktúra a šírenie únavových trhlín v ADI liatine Radomila Konečná
Michal BUKOVINA Sledovanie odolnosti ocele AISI 316Ti proti bodovej korózii pri určených podmienkach Tatiana Liptáková
Juraj HERRMANN Vplyv prevádzkových podmienok na štruktúru vysokonamáhaných odliatkov z niklových superzliatin Juraj Belan
Eva HROZINOVÁ Využitie obrazovej analýzy v metalografii Alan Vaško
Lenka HURTALOVÁ Vplyv rozpúšťacieho žíhania na vybrané štruktúrne faktory zliatiny AlSi9Cu3 Eva Tillová
Marek MARTINOVIČ Vplyv rozpúšťacieho žíhania na únavové vlastnosti zliatiny AlSi9Cu3 Eva Tillová
Marek MLADÝ Vplyv antimónu na štruktúru a vlastnosti zliatiny AlSi7Mg0,3 Eva Tillová
Erika MOTÝĽOVÁ Únavová odolnosť ocele AISI 316 Ti

Fatigue resistance of AISI 316 Ti steel

Otakar Bokůvka
Jozef SUCHOŇ Vplyv teploty a  koncentrácie chloridov na elektro-chemické  charakteristiky koróziivzdornej ocele AISI 316Ti Viera Zatkalíková
Jana TRUSKOVÁ Porovnanie odolnosti vybraných organických povlakov na plastoch v prevádzkových podmienkach Tatiana Liptáková
Marek VINCE Eloxovanie zliatin hliníka Branislav Hadzima
Marek VNUK Sledovanie koróznej odolnosti medených a koróziivzdorných rúriek vo vybraných pracovných roztokoch Tatiana Liptáková
Tomáš ZVALČÁK Únavová odolnosť hliníkovej zliatiny AW 6082 František Nový

 

2006/2007

Diplomant Názov diplomovej práce Vedúci DP
Pavol Bajzík Štruktúrna analýza zliatiny AlSi12Cu1Fe Eva Tillová
Kristína Buchtová Únavová odolnosť horčíkovej zliatiny QE22 František Nový
Martin Dolinay Rýchlosť korózie pozinkovanej ocele uloženej v zemných telesách cestných komunikácií Pavel Kováč
Peter Faško Vplyv rozpúšťacieho žíhania na štruktúru a vlastnosti zliatiny AlSi12Cu1Fe Eva Tillová
Stanislava Fintová Protikorozna ochrana horčíkovej zliatiny AS41 pomocou konverzných vrstiev Branislav Hadzima
Mária Franeková Vplyv teploty a úpravy povrchu na koróznu odolnosť ocele AISI 316Ti v prostredí chloridov Viera Zatkalíková
Matúš Chyla Vplyv rýchlosti ochladzovania na štruktúru niklových superzliatin Juraj Belan
Peter Jančovič Únavové charakteristiky liatiny s guľôčkovým grafitom po nitridovaní Radomila Konečná
Martin Kasenčák Vnútorné tlmenie zliatin horčíka v závislosti od amplitúdy deformácie Peter Palček
Juraj Kolman Vplyv technologických faktorov na štruktúru a mechanické vlastnosti zliatiny AlSi7Mg0,3 Eva Tillová
Peter Kondra Vplyv štruktúry na tranzitné správanie  liatin s guľôčkovým grafitom Radomila Konečná
Jana Koptáková Vplyv teploty na mechanizmy porušovania zliatin hliníka Peter Palček
Pavol Kubica Posúdenie únavovej životnosti ocele pri nízkofrekvenčnom zaťažovaní Otakar Bokůvka
Andrea Kúdelková Štúdium štruktúry a štruktúrnych defektov v silumínoch

 

Radomila Konečná
Juraj Malec Únavová rezistencia antikoróznej ocele 316L Marián Činčala
Marián Marton Vplyv teploty a koncentrácie chloridov na koróznu odolnosť ocele AISI 316Ti Viera Zatkalíková
Tatiana Matušiková Aplikácia nedeštruktívnych skúšok pri kontrole kvality konštrukčných materiálov Juraj Belan
Daniela Mináriková Kvantitatívne hodnotenie morfológie fáz Petr Skočovský
Branislav Pasnišin Posúdenie únavovej životnosti ocele pri vysokofrekvenčnom zaťažovaní František Nový
Veronika Valovičová Únavová odolnosť ocele s Ni – povlakmi Otakar Bokůvka
Martin Vrablc Únavová odolnosť horčíkovej zliatiny AS41 František Nový
Zuzana Zvariková Využitie obrazovej analýzy v materiálovom inžinierstve Alan Vaško

 

2005/2006

Diplomant Názov diplomovej práce Vedúci DP
Branislav Blahušiak Únavová odolnosť hliníkovej zliatiny AW-7075 František Nový
Štefan Derevjanik Vplyv Ni-povlaku na únavové vlastnosti ocele v gigacyklovej oblasti zaťažovania Otakar Bokůvka
Tomáš Drobný Využitie farebného kontrastu pri štruktúrnej analýze vybraných žiarupevných materiálov Juraj Belan
Štefan Dunajčan Vplyv guľôčkovania na únavové vlastnosti ocele v gigacyklovej oblasti zaťažovania Otakar Bokůvka
Jaroslav Fabian Únavová odolnosť antikoróznych ocelí František Nový
Jaroslav Húserka Analýza filtrov používaných pri odlievaní zliatiny AlSi7Mg0,3 Eva Tillová
Eva Chvátalová Korózia polymérnych kompozitných materiálov Lenka Markovičová
Peter Janok Vnútorné tlmenie horčíkových zliatin Peter Palček
Stanislava Klačková Hodnotenie štruktúrnych parametrov vybraných niklových superzliatin Juraj Belan
Ján Kohút Vysokocyklová únava ložiskovej ocele 100Cr6 Marián Činčala
Marián Kokavec Štruktúrna analýza grafitických liatin Alan Vaško
Pavol Kováčik Faktory ovplyvňujúce štruktúru a vlastnosti ADI liatin Alan Vaško
Darina Kubičková Určenie korózneho prostredia pre oceľové
pozinkované konštrukcie v prostredí Vodného diela Váhu v Žiline
Pavol Kováč
Marián Látkoczy Štúdium intermetalických fáz v zliatinách Al-Si-Mg Eva Tillová
Andrej Omelka Vplyv štruktúry a  nitridovania na rozvoj poškodenia liatiny s guľôčkovým grafitom Radomila Konečná
Rastislav Poliak Zisťovanie biokompatibility kovových implantátov pomocou impedančnej spektroskopie Peter Palček
Vladimír Šebák Hodnotenie elektrochemických charakteristík medi pripravenej metódou ECAP Branislav Hadzima
Tomáš Štepanovský Rast únavových trhlín v grafitických liatinách pri vysokofrekvenčnom cyklickom zaťažovaní Otakar Bokůvka
Andrej Udvorka Hodnotenie elektrochemických charakteristík ultrajemnozrnných IF ocelí Branislav Hadzima
Zuzana Vrablcová Vplyv obsahu plniva na vlastnosti polymérnych kompozitov Lenka Markovičová
Eva Vrbičanová Zistenie koróznej rýchlosti pozinkovanej ocele v prostredí roztokov NaCl použitých pri údržbe pozemných komunikácií Pavol Kováč

 

2004/2005

Diplomant Názov diplomovej práce Vedúci DP
Daniel Božilov Hodnotenie fyzikálnych a mechanických charakteristík jemnozrnných štruktúr tvorených Al bázou Tibor Donič
Michala Čičmanová Hodnotenie mikroštruktúry liatej antikoróznej duplexnej feriticko-austenitickej ocele Peter Rojko
Gabriel Haász Vplyv rozpúšťacieho žíhania na štruktúru a mechanické vlastnosti zliatiny AlSi9Cu3 Eva Tillová
Andrej Hečko Mikroštruktúra jemnozrnného hliníka po kompaktovaní lisovaním a dynamickým dopredným pretlačovaním Petr Skočovský
Michal Hric Vytváranie jemnozrnných štruktúr na báze Al dopredným pretlačovaním Tibor Donič
Viliam Kubík Únavová rezistencia tvárnej liatiny v gigacyklovej oblasti Otakar Bokůvka
Zuzana Kubincová Porovnanie modifikačného účinku stroncia a antimónu v podeutektických silumínoch Petr Skočovský
Tomáš Luliak Vysokoplnené kompozitné materiály s magneticky aktívnym plnivom Lenka Markovičová
Martin Maňka Kompozitné materiály s polymérnou matricou Lenka Markovičová
Monika Myšiaková Vplyv modifikovania Sr na štruktúru a mechanické vlastnosti zliatiny AlSi8Cu2Mn Eva Tillová
Miroslav Paľo Monokryštalické superzliatiny niklu Juraj Belan
Miroslav Pavlík Procesy degradácie ochrannej Al – Si vrstvy na superzliatinách niklu Juraj Belan
Vladimíra Pršková Únavová životnosť tvárnej liatiny v oblasti veľmi vysokého počtu cyklov zaťažovania Otakar Bokůvka
Linda Reseteričová Vplyv teploty na priebeh vnútorného tlmenia zliatin horčíka Peter Palček
Michal Rusnák Vplyv skladby vsádzky na štruktúru ADI liatiny Alan Vaško
Peter Suchý Vplyv úpravy povrchu na koróznu odolnosť ocele 17 349 v 0,9 % roztoku NaCl Peter Palček
Milan Šebo Korózia zliatin Mg-Al-Zn Branislav Hadzima
Viktor Škorík Vplyv teploty na korózne charakteristiky nehrdzavejúcej ocele AISI 316L Branislav Hadzima
Dávid Šterbák Vplyv štruktúrnych faktorov na tranzitné správanie liatiny s guľôčkovým grafitom Radomila Konečná
Vladimír Šurka Štruktúrna analýza odliatkov z grafitických liatin Radomila Konečná
Anna Žáková Vplyv podmienok izotermického zušľachťovania na štruktúru ADI liatiny Alan Vaško

 

2003/2004

Diplomant Názov diplomovej práce Vedúci DP
Tomáš Babic Únavová rezistencia tvárnej liatiny pri vysokofrekvenčnom zaťažovaní Otakar Bokůvka
Ivana Demitrovová Vplyv prostredia na koróznu odolnosť horčíkových zliatin AZ31 a AZ80 Branislav Hadzima
Andrej Kováč Štruktúra a vlastnosti tvárnených mosadzí Radomila Konečná
Pavol Kubík Feritizačné žíhanie liatiny s guľôčkovým grafitom Alan Vaško
Stanislav Kuspiš Lomové vlastnosti tvárnej liatiny v oblasti veľmi vysokého počtu cyklov zaťažovania Otakar Bokůvka
Michal Lieskovský Štruktúrna analýza zliatiny AlSi9Cu3 Eva Tillová
Viera Majerová Hodnotenie makro a mikroštruktúry odliatkov zo sivej liatiny Radomila Konečná
Rastislav Mintách Kompozitné materiály s magnetickými vlastnosťami Lenka Markovičová
Adrián Námešný Vplyv teploty na mechanizmy porušovania kompozitu AZ91-SiC Peter Palček
Marta Panušková Vplyv filtrácie na štruktúru a mechanické vlastnosti zliatiny AlSi7MgTi Eva Tillová
Lucia Peciarová Štúdium degradácie alitosilitovaných vrstiev na lopatkách leteckého motora pri použití farebného kontrastu Juraj Belan
Roman Repáč Kvantitatívna metalografia liatiny s guľôčkovým grafitom Alan Vaško
Ľubica Rondová Štruktúrna analýza kompaktovaného  jemného hliníkového prášku Petr Skočovský

 

2002/2003

Diplomant Názov diplomovej práce Vedúci DP
Ivan Bučko Žíhanie hrubých plechov po rezaní kyslíkom František Nový
Petra Bujnová Vplyv stavu napätosti na porušovanie tvárnej liatiny Radomila Konečná
Roman Čulák Aplikácia nekonvenčných metód pri metalografickej analýze grafitických liatin Eva Tillová
Stanislav Hričovec Únavové vlastnosti horčíkovej zliatiny AZ91D pri vysokofrekvenčnom zaťažovaní Otakar Bokůvka
Juraj Jantošovič Zmena štruktúry zliatin Mg – Al pri tepelnom spracovaní Peter Palček
Milan Kiš Vplyv filtrácie na štruktúru a mechanické vlastnosti zliatiny AlSi10MgMn Eva Tillová
Branislav Křížek Mechanizmy porušovania zliatin Mg – Al Peter Palček
Peter Mazáň Teplotná závislosť elektrochemických charakteristík zliatin Mg-Al-Zn Branislav Hadzima
Radovan Pevný Vplyv zaťažovania na štruktúru vybraných  superzliatin niklu Juraj Belan
Jozef Pleško Štruktúra a vlastnosti automatovej mosadze Radomila Konečná