Doktorandské štúdium

Pre študentov PhD. štúdia

Študijný program: Technické materiály

Študijný poradca:

Meno a priezvisko:                 RNDr.Viera Zatkalíková, PhD.

Číslo miestnosti:                     BB 216

E-mail:                                      viera.zatkalikova@fstroj.uniza.sk

Telefón:                                    041/513 2610

Základné informácie pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Požiadavky na uchádzačov o štúdium a spôsob výberu: Požaduje sa ukončené inžinierske štúdium v študijnom odbore Technické materiály, Biomedicínske inžinierstvo, Strojárska technológia, Časti a mechanizmy strojov  a Aplikovaná mechanika. Prijímacia skúška prebieha formou rozpravy zameranej na overenie predpokladov pre doktorandské štúdium (znalosť širšieho vedného základu, jazykové predpoklady, schopnosť riešiť vedecké problémy ap.).

Počas štúdia máte možnosť   vycestovať  na študijný pobyt do zahraničia. Možnosti štúdia v zahraničí si môžete pozrieť  tu

 

Štátne doktorandské skúšky v školskom roku 2018/2019 sa budú konať  dňa

už čoskoro

v miestnosti BA 201 na Katedre materiálového inžinierstva .

 

Potrebné informácie si môžete stiahnuť  tu