Profil absolventa

PROFIL ABSOLVENTA:

Absolvent inžinierskeho študijného programu Technické materiály v rámci študijného odboru STROJÁRSTVO:

  • disponuje rozsiahlymi odbornými a metodologickými vedomosťami na úrovni hodnotenia z oblasti nových konštrukčných materiálov a ich skúšania, vrátane poznania súvislostí a vzťahov medzi chemickým zložením, štruktúrou a technicky dôležitými úžitkovými vlastnosťami; slúžiacimi ako základ pre posudzovanie spoľahlivosti, predikciu životnosti a bezpečnú prevádzku konštrukcií;
  • ovláda teórie a technológie tvárnenia, zvárania, zlievania, obrábania a tepelného spracovania konštrukčných materiálov a vie identifikovať problémy súvisiace so zavádzaním a prevádzkou výrobno-technologických systémov, v ktorých môžu byť tieto progresívne technológie implementované;
  • má primerané inžinierske vedomosti z oblasti výberu vhodných konštrukčných materiálov, exploatácie a degradácie ich vlastností

 

Podrobnejšie informácie o profile absolventa inžinierskeho štúdia nájdete tu.

Podrobnejšie informácie o uplatniteľnosti absolventa inžinierskeho štúdia nájdete tu.