Laboratórium korózie kovov

Zodpovedný pracovník:  Ing. Lenka Markovičová, PhD., prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD.

Laboratórium korózie kovov je rozdelené na dve základné časti – Výskumné a výučbové laboratórium korózie a Laboratórium dlhodobých koróznych skúšok.

Laboratórium dlhodobých koróznych skúšok umožňuje realizáciu dlhodobých skúšok korózie kovov, degradácie ochranných povlakov a plastov v rôznych simulovaných koróznych podmienkach. Je vybavené kondenzačnou komorou, v ktorej môžu prebiehať zrýchlené korózne skúšky pri teplotách 20°C až 50°C (zvyčajne 42°C) v čistých alebo znečistených vlhkých atmosférach. Znečistením je umožnené simulovať priemyselnú atmosféru (priemyselné oblasti, cestné tunely), morskú atmosféru, priemyselnú morskú atmosféru. Zariadenie Angelantoti DCTC 1200P je soľná komora pre simuláciu chloridmi znečisteného prostredia, umožňujúce vykonávať normalizované aj nenormalizované skúšky koróznej odolnosti. Ďalej je v tomto laboratóriu umiestnený 4-kanálový potenciostat Bio-Logic VSP s termostatickými celami, ktorý umožňuje merania koróznych procesov kovov volt-ampérometrickými meraniami a meraniami elektrochemickej impedančnej spektroskopie v kombinácii s expozičnými skúškami v rôznych roztokoch. Na hodnotenie degradácie materiálov vplyvom UV žiarenia je v laboratóriu umiestnené zariadenia Cofomegra Solarbox 1500e so záplavovým systémom. K dispozícii je tiež zdroj jednosmerného prúdu 31A/160V pre realizáciu elektrochemických povrchových úprav. Ďalšie vybavenie laboratória zabezpečuje určovanie charakteristík materiálu v pôdnych prostrediach –meranie koróznych úbytkov resp. koróznych rýchlostí, stanovenie charakteristík katódovej ochrany materiálov. Laboratórium je vybavené aj prístrojom na meranie vlhkosti pôdy a stavebných materiálov.

V Laboratóriu dlhodobých koróznych skúšok je možné realizovať  tieto testy materiálov:

  • klasické korózne skúšky podľa  noriem DIN 50 021, STN ISO 9227
  • skúšky v kondenzačnej komore podľa noriem STN 03 8213
  • cyklické skúšky koróznej odolnosti
  • skúšky UV žiarením
  • expozičné skúšky v rôznych vodných a pôdnych prostrediach podľa požiadaviek konštrukcie

Výskumné a výučbové laboratórium korózie je vybavené nadštandardnou laboratórnou technikou pre zisťovanie úrovne koróznych procesov u kovov a degradácie plastov. Je zamerané najmä na  vedeckovýskumné činnosti v oblastiach ochrany kovových materiálov voči korózii a povrchových úprav kovov. Prístrojové vybavenie umožňuje navrhovanie riešení zlepšenia stavu technických zariadení, renovačných postupov, vypracovanie projektov protikoróznej ochrany súčiastok i celých konštrukčných celkov. Moderné unikátne zariadenie Voltalab 10 umožňuje meranie elektrochemických charakteristík, ktorými sa zisťuje okamžitá rýchlosť korózie kovov, náchylnosť na rôzne druhy korózie, schopnosť pasivácie v rôznych pracovných prostrediach a mnoho ďalších koróznych vlastností materiálov umožňujúcich správny výber materiálu a pracovného prostredia z hľadiska korózie. Prístroje v laboratóriu korózie kovov umožňujú:

  1. meranie elektrochemických charakteristík kovových materiálov, t.j. potencio-dynamických, potenciostatických, galvanostatických kriviek, elektrochemická impedančná spektrometria (zariadenie Radiometer Analytical Voltalab 10);
  2. meranie hrúbky ochranných povlakov (prístroj Elcomer);
  3. meranie pH roztokov;
  4. meranie vodivosti roztokov.

Laboratórium korózie kovov

Laboratórium korózie kovov