Laboratórium svetelnej metalografickej mikroskopie

Zodpovední pracovníci: prof. Ing. Eva Tillová, PhD., prof. Ing. Radomila Konečná, PhD.

V laboratóriu sa vykonávajú štandardné metalografické analýzy kovových a nekovových materiálov v súlade s normami STN a EN ISO pre výskumné úlohy riešené na katedre i práce pre ďalšie katedry a priemyslové podniky. Okrem základných metód hodnotenia štruktúry sa pracovisko špecializuje na využívanie farebného kontrastu pri fázovej analýze a na kvantitatívne hodnotenie štruktúr a profilov lomov.

Laboratória v oblasti kvantitatívnej a kvalitatívnej metalografickej analýzy zabezpečujú:

 1. hodnotenie makroštruktúry a mikroštruktúry materiálov v liatom a tvárnenom stave (ocelí, liatin a neželezných kovov) za účelom posúdenia kvality tepelného spracovania, alebo pre potreby analýz pri zisťovaní príčin materiálových porúch;
 2. hodnotenie makroštruktúry a mikroštruktúry materiálov za účelom posúdenia štruktúrnej degradácie;
 3. hodnotenie stupňa ovplyvnenia štruktúry v prípade havárie zariadenia spôsobených prekročením predpísaných prevádzkových teplôt za účelom posúdenia možnosti ďalšej prevádzky;
 4. identifikáciu intermetalických fáz pomocou klasických aj nekonvenčných metalografických techník;
 5. hodnotenie veľkosti zrna a stupňa znečistenia;
 6. posudzovanie tepelnej a chemicko – tepelnej úpravy povrchu vrátane merania mikrotvrdosti;
 7. meranie mikrotvrdosti;
 8. stanovenie hĺbky oduhličenia ocele;
 9. posudzovanie kvality prevedenia kovových povlakov, meranie hrúbky povlakov a povrchových vrstiev;
 10. posudzovanie druhu a stupňa korózneho napadnutia;
 11. posudzovanie chýb tvárnených a liatych výrobkov;
 12. kvantitatívnu analýzu – stanovenie podielu štruktúrnych zložiek, veľkosti, počtu a tvarových charakteristík;
 13. fotografickú dokumentáciu makro- a mikroštruktúry (čierno-biela, farebná (kamera Nikon DS-5M a ProgRes CT3)).

Laboratórium je vybavené dvomi metalografickými mikroskopmi NEOPHOT 32 a mikroskopom NEOPHOT 2, vrátane prídavných zariadení na fotografovanie na kinofilm, fotografovanie na digitálny fotoaparát NIKON Coolpix 4500, meranie mikrotvrdosti, analýzy v polarizovanom svetle a osvetlenie metódou diferenciálneho interferenčného kontrastu (Nomarski). Obraz je možné nasnímať CCD-kamerou alebo farebnou digitálnou kamerou do počítača a kvantitatívne vyhodnotiť softvérom NIS Elements.

 

 

 

 

NEOPHOT 32

NEOPHOT 32