Vypísané témy diplomových prác pre nový akademický rok

TÉMY DIPLOMOVÝCH PRÁC NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023
V ŠTUDIJNOM PROGRAME: TECHNICKÉ MATERIÁLY (DENNÁ FORMA ŠTÚDIA)

Vedúci DP

Názov diplomovej práce

Prof. Ing. Eva Tillová, PhD.

Vplyv korózie na únavové vlastnosti samovytvrditeľnej zliatiny AlZn10Si8Mg

Prof. Ing. Peter Palček, PhD.

Príčina zlyhávania endoprotéz vyrobených z nehrdzavejúcej austenitickej ocele

Prof. Ing. František Nový, PhD.

Vodíková krehkosť ocele S960

Doc. Ing. Lenka Kuchariková, PhD.

Kvantitatívne hodnotenie vplyvu Fe do 1,2 hm. % na kvalitu mikroštruktúry sekundárnych zlievarenských AlSi7Mg0,3 zliatin odlievaných do pieskových foriem

Ing. Alan Vaško, PhD.

Analýza únavovej odolnosti austenitických liatin s guľôčkovým grafitom

Ing. Juraj Belan, PhD.

Návrh metód nedeštruktívnej kontroly na zváranej oceli STN EN ISO 21457

RNDr. Viera Zatkalíková, PhD.

Vplyv doby scitlivovania na elektrochemické charakteristiky Cr-Ni nehrdzavejúcej ocele

Ing. Lenka Markovičová, PhD.

Overenie životnosti kompozitov PP+GF využívaných pri konštrukcii zelených striech

Ing. Milan Uhričík, PhD.

Vplyv chemicko-tepelného spracovania na únavovú životnosť vybraných austenitických ocelí

Vplyv štruktúry a scitlivenia na únavové vlastnosti vybraných austenitických ocelí

Ing. Martin Vicen, PhD.

Tribologické vlastnosti DLC povlaku deponovaného na ušľachtilej uhlíkovej oceli

 

pre ďalšie informácie kontaktujte Ing. Alan Vaško, PhD. na alan.vasko@fstroj.uniza.sk