Témy diplomových prác

TÉMY DIPLOMOVÝCH PRÁC NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/20 
V ŠTUDIJNOM PROGRAME: TECHNICKÉ MATERIÁLY (DENNÁ FORMA ŠTÚDIA)
Vedúci DP
Názov diplomovej práce
Diplomant
Prof. Ing. Peter Palček, PhD.
Poškodenie endoprotéz zo zliatin Ti
 
Prof. Ing. Eva Tillová, PhD.
Vplyv železa na štruktúru a vlastnosti sekundárnej Al-zliatiny AlSi7Mg0,6 na odliatky
 
Prof. Ing. Radomila Konečná, PhD.
Vplyv kvality povrchu na únavovú životnosť Ti6Al4V zliatiny pripravenej 3D metódou selektívneho tavenia laserom
 
Prof. RNDr. Tatiana Liptáková, PhD.
Korózne vlastnosti Al zliatin z recyklovaného hliníka
 
Doc. Ing. František Nový, PhD.
Únavová odolnosť zvarových spojov vysokopevných konštrukčných ocelí
 
Ing. Alan Vaško, PhD.
Analýza únavovej odolnosti legovaných liatin s guľôčkovým grafitom
 
Ing. Juraj Belan, PhD.
Vplyv teploty žíhania a doby výdrže na únavové vlastnosti Ti zliatiny
 
RNDr. Viera Zatkalíková, PhD.
Korózna odolnosť austenitických nehrdzavejúcich ocelí v morskej vode
 
Ing. Lenka Markovičová, PhD.
Polymérne kompozity plnené sklenými vláknami
 
Ing. Lenka Kuchariková, PhD.
Vplyv Fe na vlastnosti hliníkových zliatin
 
Ing. Milan Uhričík, PhD.
Vplyv koncentrácie napätia na únavový lom pri skúške trojbodovým ohybom

 

TÉMY DIPLOMOVÝCH PRÁC NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/20 
V ŠTUDIJNOM PROGRAME: TECHNICKÉ MATERIÁLY (EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA)
Vedúci DP Názov DP
prof. Ing. Peter Palček, PhD. Štúdium únavových vlastností vybraných biomateriálov.

Meno študenta:

prof. RNDr. Tatiana Liptáková, PhD. Vybrané korózne vlastnosti kovov v energetickom priemysle.

Meno študenta:

doc. Ing. František Nový, PhD. Vybrané korózne vlastnosti kovov v energetickom priemysle.

Meno študenta:

RNDr. Viera Zatkalíková, PhD. Hodnotenie korózneho poškodenia súčiastok pre automobilový priemysel počas ich výrobného procesu.

Meno študenta:

Ing. Lenka Markovičová, PhD. Analýza možných príčin deformácie prednej masky prístrojovej dosky.

Meno študenta: