Vypísané témy diplomových prác pre nový akademický rok

TÉMY DIPLOMOVÝCH PRÁC NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

V ŠTUDIJNOM PROGRAME: TECHNICKÉ MATERIÁLY (DENNÁ FORMA ŠTÚDIA)

Vedúci DP

Názov diplomovej práce

Meno zapísaného študenta

Prof. Ing. Eva Tillová, PhD. Vplyv korózie na únavové vlastnosti samovytvrditeľnej zliatiny AlZn10Si8Mg  Bc. Ivana Petrisková
Prof. Ing. Peter Palček, PhD. Príčina zlyhávania endoprotéz vyrobených z nehrdzavejúcej austenitickej ocele  Bc. Lukáš Šikyňa
Prof. Ing. František Nový, PhD. Vodíková krehkosť ocele S960  Bc. Juraj Smatana
Doc. Ing. Lenka Kuchariková, PhD. Kvantitatívne hodnotenie vplyvu Fe do 1,2 hm. % na kvalitu mikroštruktúry sekundárnych zlievarenských AlSi7Mg0,3 zliatin odlievaných do pieskových foriem
Ing. Alan Vaško, PhD. Analýza únavovej odolnosti austenitických liatin s guľôčkovým grafitom
Ing. Juraj Belan, PhD. Návrh metód nedeštruktívnej kontroly na zváranej oceli STN EN ISO 21457  Bc. Natália Višňovská
RNDr. Viera Zatkalíková, PhD. Vplyv doby scitlivovania na elektrochemické charakteristiky Cr-Ni nehrdzavejúcej ocele
Ing. Lenka Markovičová, PhD. Overenie životnosti kompozitov PP+GF využívaných pri konštrukcii zelených striech  Bc. Patrik Chobot
Ing. Milan Uhričík, PhD. Vplyv chemicko-tepelného spracovania na únavovú životnosť vybraných austenitických ocelí

Vplyv štruktúry a scitlivenia na únavové vlastnosti vybraných austenitických ocelí

 Bc. Martin Slezák

Bc. Veronika Chvalníková

Ing. Martin Vicen, PhD. Tribologické vlastnosti DLC povlaku deponovaného na ušľachtilej uhlíkovej oceli

 

pre ďalšie informácie kontaktujte Ing. Alan Vaško, PhD. na alan.vasko@fstroj.uniza.sk