Laboratórium únavových skúšok

Zodpovední pracovníci:  prof. Ing. František Nový, PhD.

Laboratórium intenzívneho ultrazvuku s unikátnym prístrojovým vybavením s dvomi špeciálnymi zariadeniami ozn. ako KAUP-ŽUKAUPLM-ŽU slúži k zisťovaniu únavových charakteristík konštrukčných materiálov pri vysokofrekvenčnom cyklickom zaťažovaní (pracovné frekvencie sú f » 20 až 23 kHz).

Experimentálne je na týchto zariadeniach možné zisťovať:

  1. úplnú Wőhlerovú krivku, závislosť sa = f(N) vrátane medze únavy sc a časovanej medze únavy sCN;
  2. únavovú životnosť sa = f(N) v oblasti veľmi vysokého počtu zaťažovania (107 < N < 1010 cyklov);
  3. rýchlosť šírenia dlhých únavových trhlín, závislosť da/dN = f(Ka), predovšetkým v blízkoprahovej oblasti (od da/dN = 10-8 m.cyclus-1 do da/dN = 10-12 m.cyclus-1);
  4. základnú prahovú hodnotu amplitúdy súčiniteľa intenzity napätia Kath (pri da/dN = 10-12 m.cyclus-1);
  5. dynamický modul pružnosti ED.

K únavovým skúškam pri nízkofrekvenčnom cyklickom zaťažovaní (pracovné frekvencie sú do 50 Hz) je k dispozícii skúšobné zariadenie ROTOFLEX (skúšky na únavu ohybom za rotácie) a hydraulický pulzátor EDZ 100 (skúšky na únavu pri zaťažovaní charakteru ťah – tlak).

Experimentálne je na týchto zariadeniach možné zisťovať:

  1. úplnú Wőhlerovú krivku, závislosť sa = f(N) vrátane medze únavy sc a časovanej medze únavy sCN;
  2. rýchlosť šírenia únavových trhlín da/dN = f(Ka).