Zoznam aktuálne vedených prác

TÉMY DIPLOMOVÝCH PRÁC NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022
V ŠTUDIJNOM PROGRAME: TECHNICKÉ MATERIÁLY (DENNÁ FORMA ŠTÚDIA)

Diplomant

Názov diplomovej práce

Vedúci DP

Martin Mikolajčík Vplyv liacich defektov na únavovú odolnosť sekundárnej Al-zliatiny AlSi7Mg0,6 s vyšším obsahom železa Prof. Ing. Eva Tillová, PhD.
Martin Snopek Zmena magnetických vlastností austenitických ocelí v okolí únavovej trhliny Prof. Ing. Peter Palček, PhD.
Dana Kuchariková Kováčová Kvalita povrchu, štruktúrne charakteristiky a únavové správanie Al zliatiny pripravenej SLM Prof. Ing. Radomila Konečná, PhD.
Bronislava Mišudíková Únavové charakteristiky niklovej superzliatiny IN718 pri súmernom cyklickom zaťažení s parametrom asymetrie cyklu R = -1 Ing. Juraj Belan, PhD.
Daniela Valčuhová Elektrochemické charakteristiky Cr-Ni nehrdzavejúcej ocele v roztokoch posypovej soli RNDr. Viera Zatkalíková, PhD.
Lucia Šabíková Degradačné vplyvy prostredia na fólie z PP Ing. Lenka Markovičová, PhD.
Zuzana Šurdová Vplyv obsahu Fe na koróznu odolnosť sekundárnych Al zliatin Ing. Lenka Kuchariková, PhD.
Sebastián Siska Výskum elektrochemických koróznych charakteristík zliatin s tvarovou pamäťou pre biomedicínske aplikácie Ing. Filip Pastorek, PhD.
Mário Maťus Vplyv elektrického režimu plazmovej elektrolytickej oxidácie na koróznu stabilitu horčíkovej zliatiny AZ91 Ing. Daniel Kajánek, PhD.

 

pre ďalšie informácie kontaktujte Ing. Alan Vaško, PhD. na alan.vasko@fstroj.uniza.sk