Profil absolventa

PROFIL ABSOLVENTA:

Absolvent doktorandského študijného programu Technické materiály v rámci študijného odboru STROJÁRSTVO:

  • má široké odborné vedomosti z viacerých oblastí odboru STROJÁRSTVA, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytváranie nových poznatkov v oblasti v oblasti strojárskych technológií a materiálov s akcentom na:
  1. metódy vývoja a hodnotenia kovových aj nekovových materiálov používaných v strojárstve (napr. nanomateriály, materiály pre vysoké teploty, pre dlhodobé zaťaženie v radiačnom alebo koróznom prostredí, pre vysokorýchlostné obrábanie, ultraľahké materiály, a pod.);
  2. definovanie súvislostí medzi zložením, štruktúrou a vlastnosťami materiálov;
  3. znalosti o nových materiáloch, technológiách ich výroby a spracovania a metódach hodnotenia i ovplyvňovania úžitkových vlastností;
  4. oblasť metalurgie; progresívnych technológií beztrieskového a trieskového spracovania kovov; automatizácie technologických procesov a možnosti ich aplikácií v strojárskych podnikoch, so zohľadnením kvalitatívnych, technickoekonomických a ekologických aspektov;
  • vie zvoliť konkrétne vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu pri štúdiu a hodnotení materiálov a ich medzných stavoch;
  • dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie na ďalší výskum a rozvoj študijného odboru;
  • aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v oblasti strojárstva. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy;
  • prakticky ovláda zvolené bádateľské metódy a používa ich pri vývoji nových materiálov a technológií, technických detailov a dôležitých interaktívnych systémových väzieb. Aj s počítačovou podporou dokáže vykonávať práce prieskumové, rozborové, modelovania, merania, zber a spracovanie dát.
  • vyznačuje sa nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v meniacich sa podmienkach. Prezentuje samostatne výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím v príslušnom vednom odbore.

 

Podrobnejšie informácie o profile absolventa doktorandského štúdia nájdete tu.

Podrobnejšie informácie o uplatniteľnosti absolventa doktorandského štúdia nájdete tu.