Prezentácia doktoranda Ing. Milana Štrbáka pre študentov UNIZA

Dňa 20.4.2023 náš doktorand Ing. Milan Štrbák prezentoval študentom možnosti zahraničných štúdijných pobytov cez programy Erasmus + a Národný Štipendijný Program. Milan sa vďaka týmto programom zúčastnil polročnej zahraničnej stáže v Madride, kde pracoval na výskume v oblasti koróznej odolnosti horčíkových zliatin.