Udelenie titulu “emeritný profesor” nášmu prof. Ing. Otakarovi Bokůvkovi, PhD.

Je nám veľkou cťou mať  na katedre prof. Ing. Otakara Bokůvku, PhD. Jeho pedagogický ale aj ľudský prínos je nenahraditeľný. Zo srdca mu k udeleniu titulu emeritný profesor blahoželáme a prajeme hlavne veľa zdravia!

Kolektív KMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. Ing. Otakar Bokůvka,PhD.

pedagóg a výskumný pracovník Žilinskej univerzity v Žiline.

Ako člen kolektívu, ktorý v r. 2004 dostal „Cenu ministra školstva SR za vedu a techniku – Prestížna organizácia výskumu a vývoja“, sa vo vedecko-výskumnej činnosti zameriava na materiálové vlastnosti, degradačné procesy, najmä únavové porušovanie konštrukčných materiálov pri rešpektovaní zákonitostí lomovej mechaniky pri nízkom, vysokofrekvenčnom a giga-cyklickom zaťažovaní.

Spoločne s prof. Ing. Antonom Puškárom, DrSc. vybudovali laboratórium únavových skúšok a spracovali niekoľko originálnych experimentálnych postupov. V r. 2009 mu bola udelená „Cena podpredsedu vlády a ministra školstva SR za vedu a techniku – za vytvorenie vedeckej školy medzinárodného významu v oblasti Materiálového inžinierstva a Medzných stavov materiálov“.

V oblasti pedagogiky sa celý profesionálny život venuje výučbe Materiálov, Degradačných procesov a medzných stavov a Degradácii a predikcii životnosti. Pre Erazmus študentov zabezpečuje výučbu predmetu Fatigue of materials v AJ. V spoluautorstve vydal 32 vysokoškolských učebníc a skrípt, z toho 4 v anglickom jazyku. V r. 2012 bola jeho pedagogická činnosť ocenená „Plaketou J. A. Komenského.“

Prof. Ing. O. Bokůvka, PhD. v r. 1992-1998 a 2016-2017 vykonával funkciu prodekana pre vedu a výskum Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, v r. 2006- 2010 prorektora pre vedu a výskum Žilinskej univerzity v Žiline a v r. 2010-2019 vedúceho oddelenia skúšania a vlastností materiálov na Katedre materiálového inžinierstva UNIZA.

Je člen Vedeckej spoločnosti pre Náuku o kovoch pri SAV, vedeckého a programového výboru Danubia-Adria symposium (2008-2017), akademického senátu UNIZA. Pôsobil ako prezident Danubia-Adria Society, Viedeň (AT) (2006-2007 a 2015-2016), šéfredaktor časopisu Communications – Scientific Letters of the University of Žilina (2011-2017), je členom redakčných rád vedeckých časopisov Acta technica corvinensis (RO), International Journal of Engineering (RO), Transaction of FAMENA (HR), Production Engineering Archives Journal (PL), Materials Enginering (SK), Communications (SK).

Absolvoval dlhodobé a krátkodobé študijné pobyty vo Veľkej Británii (Oxford a Birmingham), v Dánsku (Copenhagen), v Taliansku (Bologna, Parma a Milano), Nemecku (Drážďany), Maďarsku (Budapešť), Slovinsku (Ljubljana), Poľsku (Kielce a Czestochowa) a realizoval tu viac ako 58 vyžiadaných prednášok.

Má bohatú publikačnú činnosť – viac ako 350 publikácií vo vedeckých zahraničných a domácich časopisoch a zborníkoch, ako zodpovedný riešiteľ a spoluriešiteľ participoval na riešení 40 projektov VEGA, KEGA, zahraničných projektoch a úlohách pre potreby praxe.

Je spoluorganizátor a spolugarant významných vedeckých podujatí: Danubia-Adria Symposium, TRANSCOM, SEMDOK, Letná škola únavy, Degradácia konštrukčných materiálov a Colloquium.